نکاتی درخصوص جرم فحاشی وتوهین وقذف

تعریف قذف:

قذف  نوعی دشنام و به معنای متهم کردن شخصی به زنا یا لواط است و در فقه اسلامی و حقوق کیفری ایران جرم دانسته می‌شود

مجازات قذف:

فقهای شیعه به طور اجماع بر اساس آیه ۴ سوره نورقذف کننده را مستحق مجازات به میزان ۸۰ ضربه شلاق دانسته‌اند قانون مجازات اسلامی ایران نیز به پیروی از آن و با ترجمه عبارت کتب فقهی مواد ۲۴۵ تا ۲۶۱ خود را به این موضوع اختصاص داده است.

شرایط درخواست مقذوف:

۱_قذف: در زمره حق الناس است و اجرای حد قذف منوط به مطالبه مقذوف است. منظور از مقذوف شنونده دشنام نیست بلکه کسی است که نسبت ناروا به او داده شده است.

 

۲_عقل و بلوغ: قذف در مواردی موجب حد می شود که قصد قذف کننده بالغ و عاقل و مختار و دارای قصد باشد و قذف شنونده نیز بالغ و عاقل و مسلمان و عفیف باش.

۳_ دانستن معنای قذف: برای آنکه شخصی مرتکب این جرم شود باید عنصر معنوی آن را دارا باشد بنابراین اگر گوینده معنای الفاظی(مانند دیوث) که برای قذف بار می برد را نداند چیزی برون خواهد بود و همچنین بایستی از کلمات روشن و بدون ابهام استفاده شود اما لازم نیست کسی که قذف می شود معنای کلمات را بداند.

نکته مهم:

کسی که به قصد نسبت دادن زنا یا لواط به دیگری الفاظی غیر از زنا یا لواط به کار ببرد که سریع در انتساب زنا یا لواط به افرادی از قبیل همسر پدر مادر خواهر یا برادر مخاطب باشد نسبت به کسی که زنا یا لواط  را به او نسبت داده است محکوم به حد قذف و درباره مخاطب اگر به علت این انتساب اذیت شده باشد به مجازات توهین محکوم می‌گردد.

برای دانستن از حدود قذف بهتر است مواد ۲۴۵ الا ۲۶۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ را مطالعه کنید.

انواع قذف: برخی از موارد قذف مشمول حد دانسته نشده و برای آنها تعزیر مقرر شده است قانون مجازات اسلامی تعزیرات را همواره تا ۷۴ ضربه شلاق معین کرده است.

1-اگر کسی امری غیر از زنا یا لواط مانند مساحقه و سایر کارهای حرام را به دیگری نسبت دهد

2-هر دشنامی که باعث اذیت شنونده شود و دلالت بر وقف نکند مانند اینکه کسی به زنش بگوید تو باکره نبودی. در این مورد آزار رساندن و کنایه زدن موجب تعزیر دانسته شده است.

3-هرگاه فرد بالغ و عاقل شخص نابالغ یا غیر مسلمان را قذف کند.

4-اگر پدر یا جد پدری فرزندش را حذف کند

5-اگر قذف کننده بعد از اجرای حد بگوید آنچه گفتم حق بود

6-هرگاه دو نفر همدیگر را حذف کنند

شرایط اعدام برای قذف درچه صورت اجرا میشود؟

اگر کسی سه بار مرتکب قزوین شود و هر بار برای آن حد بخورد درباره چهارم اعدام خواهد شد.

یا اگر کسی پیامبر اسلام با یکی از امامان شیعه را قذف کند یا در نبوت یا صداقت او شک داشته باشد مرتد شمرده شده و قطعا او واجب است حتی اگر توبه کند این مورد اشخاصی که ادعای نبوت می‌کنند را هم در بر می‌گیرد.

اگر کسی مادر  محمد بن عبدالله راقذف کند مرتد است و قتل او جایز است البته در این مورد قتل و واجب نیست و توبه اونیز پذیرفته می شود هرچند جواز قتل با توبه ساقط نمی شود.

اثبات قذف:

اثبات قذف با دو بار اقرار یا شهادت دو مرد عادل صورت میگیرد

فحاشی و توهین ساده تعاریف مربوط به آن:

در شرایط فعلی جامعه که مردم آستانه تحمل شان پایین آمده و زود از کوره در می روند باید توجه داشت کوچکترین کلمه‌ای ممکن است مصداق توهین محسوب شود و فرد مخاطب با استناد به چنین ادعایی می تواند اعاده حیثیت کند و فرد توهین کننده را مورد پیگیری قانونی و حقوقی قرار دهد.

قانونگذار  عباراتی را تحت عنوان توهین یا فحاشی به صورت عام مشخص و جرم انگاری کرده است مجازات فحاشی در قانون مجازات ایران درجات و سطوح مختلف و متفاوتی دارند.

انواع فحاشی:

1-خطاب کردن افراد با الفاظ نادرست و نام حیوانات جرم است

۲_ 2-اگر فحاشی به نحوی باشد که شخصی به کسی یا کسانی از خانواده شاکی عناوین ناروا نسبت دهد به ۸۰ ضربه شلاق محکوم خواهد شد همچنین اگر فقط به لفظ توجه داشته باشد و نه به معنای آن کلمات فقط به مجازات مقرر برای فحاشی و توهین محکوم می شود که طبق ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه و یا جزای نقدی از ۵۰ هزار ریال تا یک میلیون ریال محکوم می‌شود.

۳_ 3-فحاشی پیامکی: طبق ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی اگر از طریق لوازم مخابراتی ایجاد مزاحمت شود علاوه بر اجرا مقررات خاص شرکت مخابرات مرتکب به حبس از یک تا شش ماه محکوم خواهد شد چنانچه از طریق پیامک و فحاشی انجام شود مرتکب به مجازات مزاحمت تلفنی نیز محکوم می شود.

۴_ 4-توهین به مقامات رسمی و حقوقی: توهین وکلای دادگستری شهرداری روسای قوای سه گانه معاونان رئیس جمهور و وزرا نمایندگان مجلس اعضای شورای نگهبان قضات اعضا دیوان محاسبات  یا کارمندان دولت در حین انجام وظیفه سه تا ۶ ماه حبس یا ۵۰ هزار یا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد داشت.

۵_ 5-توهین و فحاشی به بانوان و اطفال: توهین و فحاشی به بانوان و اطفال در معابر عمومی جرم بوده و طبق قانون مجازات فرد به حبس از ۲ تا ۶ ماه و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می شود.

۶_ 6-مجازات فحاشی ناموسی و همسر: چون لفظ توهین عام است به موجب قانون یاد شده ۸۳۹ مجازات اسلامی فحاشی و استعمال الفاظ رکیک به افراد نیز جز مصادیق توهین و اهانت است و اینکه مخاطب فعالی و الفاظ رکیک و ناموسی همسر باشد یا اشخاص دیگر تفاوتی ندارد.

 

مجازات تکرار جرم توهین چیست؟ در صورتی که فردی تبهکار باشد و سابقه کیفری در زمینه توهین و هتک حرمت به افراد را داشته باشد دادگاه میتواند مجازات وی را به حداکثر مجازات مندرج در ماده ۶۰۸ که شامل هفتاد و چهار ضربه شلاق یا ۵۰ هزار یا یک میلیون ریال جزای نقدی  است کند.

 

مجازات فحاشی به مرده چیست؟

برخی معتقدند توهین به اشخاصی که در قید حیات نیستند نیز مشمول ماده ۶۰۸ می‌شود به نظر می‌رسد واژه افراد در ماده فوق انسان‌های زنده اشاره  دارد و در نتیجه توهین به مردگان تنها در صورتی می تواند مشمول ماده قانونی توهین قرار گیرد که عرفاً توهین به بازماندگان تلقی شود و در واقع آنان بزه‌دیده محسوب می‌شوند این موضوع در تبصره ۲ ماده ۳۰ از قانون مطبوعات مصوب سال ۱۳۶۴ نیز پذیرفته شده است که به موجب آن هرگاه انتشار مطالب مذکور در ماده فوق راجع به شخص متوفی بوده ولی عرفا هتاکی به بازماندگان وی به حساب آید هر یک از ورثه قانونی می توانند از نظر جزایی یا حقوقی طبق ماده و تبصره فوق اقامه دعوا کنند.

 

مطلب مهم این است که حتی اگر شخصی به کسی توهین کند ولی مخاطب مورد نظر در آن مکان حضور نداشته باشد توهین صورت پذیرفته است حال آیا منظور از حضور فیزیکی است بلکه همین که شخص مخاطب مثلاً از طریق تلفن الفاظ توهین آمیز را می‌شنود یا از طریق ارتباط اینترنتی حرکات توهین آمیز را مشاهده کند کفایت میکند.

 

ودرپایان بحث فحاشی باید یادآور شد مرتکب در ارتکاب عمل خود باید آمد باشد معنی در حالت خواب و هیپنوتیزم و مستی نباشد کلاً برای اینکه توهین جرم محسوب شود بایدبدون اراده مرتکب صورت گیرد و همچنین مرتکب از موهن بودن رفتار خود اطلاع داشته باشد برای مثال برخی تفاوتهای فرهنگی یا زبانی باعث عدم اطلاع وی نباشد بنابراین اگر بتوان اثبات کرد که جرم توهین یا فحاشی با وجود هر یک از شرایط ذکر شده اتفاق افتاده است جرم‌توهین محقق نمی‌شود.

درنهایت جهت مشاوره درخصوص جرم فحاشی وتوهین یا قذف وطرح شکایت میتوانید با وکلای مجرب ما درموسسه حقوقی تماس حاصل فرمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *