دعوای اعتراض ثالث چیست؟

دعوای اعتراض ثالث چیست؟
دعوای اعتراض سال زمان مطرح می‌شود که شخصی در جریان یک دادرسی به صورت قانونی قرار نگیرد و به عنوان طرفین دعوا نیز به جلسات رسیدگی دعوت نشده باشد اما آیا تصمیم دادگاه به نحوی به حقوق و خلل وارد نماید با پیش‌بینی این روش در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون اجرای احکام و سایر قوانین و مقررات متفرقه مثل آیین نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی و آیین نامه اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا به ادعای کسانی که از تصمیمات ماخذه و آرای صادره در مورد دیگران متضرر می‌شوند از این طریق رسیدگی خواهد شد

www.instagram.com/mehdadgar

انواع دعوی اعتراض ثالث چیست؟
اصلی
طاری
اجرایی

اعتراض ثالث اصلی:
دعوی اعتراض ثالث اصلی زمان مطرح می شود که شخصی ثالثی از صدور رای که به حقوق و خلل وارد می کند در هنگام اجرا یا قبل از آن به هر طریقی مطلع شود و درصدد اعتراض به آن برآید در این صورت اعتراض ثالث اصلی برابر ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی باید شرایط زیر را داشته باشد

لزوم تقدیم دادخواست جهت اعتراض
خوانده اعتراض ثالث بایستی محکوم له و محکوم علیه هر دو باشد

ترتیب رسیدگی به این اعتراض مانند دادرسی نخستین خواهد بود

دادگاه صالح به رسیدگی دادگاه صادرکننده رای قطعی است

اعتراض ثالث طاری:
این اعتراض زمانی مطرح می‌شود که در این جلسه دادرسی یکی از طرفین در اثنای رسیدگی به تصمیم دادگاهی که بین او و شخص دیگری گرفته شده است برای اثبات حق خود استناد نماید در این صورت طرف مقابل حق اعتراض به رای و تصمیم مستند طرف مقابل را دارد که طریق پیش بینی شده برای این تراز اعتراض ثالث طاری چیست مطابق ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی شرایط دعوای اعتراض ثالث طاری به شرح زیر است:

بدخلاف اعتراض ثالث اصلی بدون تقدیم دادخواست صورت می گیرد

اعتراض در دادگاهی که دعوا مطرح است رسیدگی خواهد شد مشروط بر اینکه درجه دادگاه صادرکننده رای معترض عنه پایین‌تر باشد

اعتراض ثالث اجرایی:
به طور کلی اگر دادگاهی در مقام تامین خواسته یا اجرای حکم قطعی مال منقول یا غیرمنقول از محکوم و علیه را توقیف نماید و شخص ثالثی نسبت به این مال ادعای حق داشته باشد راهکار اعلام ادعا و درخواست رسیدگی طرح دعوای اعتراض ثالث اجرایی است اعتراض ثالث اجرایی مستفادازمواد۱۴۶و۱۴۷قانون اجرای احکام مدنی لتزم است شرایط زیر را داشته باشد

در هر صورت مدعی باید به دادگاه صادر کننده دستور توقیف یا مجری رای مراجعه کند

در صورتی که مدعی دارای سند رسمی باشد یا ادعای مستند حکم قطعی با تاریخ مقدم باشد توقیف رفع می گردد

در صورتی که ادعای مستند به سند رسمی حکم قطعی با تاریخ مقدم نباشد و لازم به شکایت است

علیرغم قید عبارت( بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی) برای اعتراض ثالث تقدیم دادخواست لازم است

دادخواست در هر صورت باید علیه هر دو طرف پرونده طرح شود

درانتها هرگونه سوالی درخصوص اعتراض ثالث دارید میتوانید با وکلای ما درموسسه حقوقی محمد رضا مه دادگر تماس حاصل نمایید

www.instagram.com/mehdadgar

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *