.

انحصار وراثت چیست وچه مراحلی دارد؟

انحصار وراثت چیست وچه مراحلی دارد؟

مقررات مربوط به این موضوع درحقوق ایران درقانون تصدیق انحصار وراثت مصوب ۱۳۰۹وقانون امور حسبی آمده است بدون گواهی انحصار وراثت وضعیت ورثه وچگونگی تقسیم ترکه به طور رسمی روشن نمی شود.

www.instagram.com/mehdadgar

چه کسانی میتوانند دادخواست انحصار وراثت دهند؟

وراث متوفی واشخاص ذی نفع اعم ازهرشخصی که منفعتی دراموال متوفی داشته باشد درصورتی که وراث یا اشخاص ذی نفع متعدد باشند نیازی به درخواست همگی آنها نیست واقدام یک نفر ازاین افراد برای امضاء وارائه دادخواست کفایت میکند.

مرجع صالح رسیدگی به درخواست گواهی انحصار وراثت کجاست؟
باید به شورای حل اختلاف آخرین محل اقامت دایمی متوفی مراجعه نمود.

مدارک لازم جهت صدور گواهی انحصار وراثت :

گواهی فوت متوفی صادر شده از سوی اداره ثبت احوال
کپی شناسنامه ورثه
کپی عقدنامه همسر دائمی متوفی
فرم استشهادیه دال بر منحصر بودن وراث به اشخاص نامبرده شده
گواهی تسلیم اظهارنامه مالیات برای اداره امور اقتصادی و دارایی آخرین محل اقامت متوفی در این مرحله صرفا مشخصات متوفی و اموال و دارایی‌های وی در فرم مخصوصی به اداره دارای اعلام می شود و نیاز به پرداخت مالیات نیست

ودرنهایت شورای حل اختلاف با توجه به مدارک ودرصورت نیاز استعلام ازاداره ثبت احوال با برسی پرونده گواهی انحصار وراثت را صادرخواهد کرد

درانتها هرگونه سوالی درخصوص انحصاروراثت وطرح دادخواست آن دارید میتوانید با وکلای ما درموسسه حقوقی محمد رضا مه دادگرتماس حاصل نمایید

www instagram.com/mehdadgar

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *