.

غبن در معامله چیست ؟

غبن در معامله

غبن : به معنی زیان وارد کردن به کسی در معامله و متضرر شدن از انجام معامله است و زمانی اتفاق می افتد که ارزش و قیمت واقعی مبیع با ارزش و قیمت مورد معامله آن تفاوت اساسی داشته باشد به طوری که این تفاوت قیمت قابل چشم پوشی نباشد .
خیار غبن : هر یک از متعاملین که در معامله، غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن می‌تواند معامله را فسخ کند .
غبن فاحش : غبن در صورتی فاحش است که عرفاً قابل مسامحه نباشد .
اگر مغبون، در حین معامله عالم به قیمت عادله بوده است خیار فسخ نخواهد داشت . در تعیین مقدار غبن، شرایط معامله نیز باید منظور گردد. خیار غبن بعد از علم به غبن ، فوری است . اگر کسی که طرف خود را مغبون کرده است تفاوت قیمت را بدهد خیار غبن ساقط نمی‌شود مگر این که مغبون به أخذ تفاوت قیمت راضی گردد. ملاک برای تشخیص غین فاحش ، نظر کارشناس است .
اسقاط کافه خیارات ولو خیار غبن فاحش : به معنی ساقط شدن تمام اختیارات برای برهم زدن معامله حتی اگر ضرر آن زیاد باشد ، است .

غبن افحش : در این مورد تفاوت قیمت و ضرر بسیار زیاد است به عنوان مثال مالی که صد میلیون ارزش دارد به چهل میلیون فروخته شده باشد .

www.instagram.com/mehdadgar

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *