.

شرایط ومراحل توقیف اموال و تامین خواسته چیست؟

شرایط ومراحل توقیف اموال وتامین خواسته چیست؟

درصورت محرض شدن بدهی میتوان اموال خوانده دعوا را توقیف نمود که برای اینکار ابتدا باید اموال ازطریق مراجع قضایی ودادگاه با مکاتبات اداری توقیف گردد.

نکته مهم :
اموالی قابل توقیف است که جزو مستثنیات دین نباشد.

شرایط وتعاریف لیس اموال در زیر عنوان شده است.
اموال بر دو قسم است: منقول و غیرمنقول.

مال منقول : اشیائی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون اینکه به خود یا محل آن خرابی وارد آید منقول است.

مال غیرمنقول : مال غیرمنقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن بشود

شرایط توقیف یک مال
اولا؛ باید با مفهوم مال آشنا شد تا بتوان آنچه به عنوان مال است را توقیف کرد و نه آنچه به عنوان مال قابل شناسایی نیست یعنی مفید نبوده و قابل تملک و اختصاص یافتن به شخص یا ملت معین نباشد.

ثانیا؛ باید با اقسام مال نیز آشنا شد زیرا در نحوه توقیف و بازداشت اموال موثر خواهد بود

اموالی که نمی توان در یک دعوای حقوقی توقیف نمود:
آنچه مسلم است این می باشد که آنچه در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به عنوان مستثنیات دین آورده شده اند قابل توقیف نیستند و در صورت وجود شرایطی که در بندهای زیر برای آن مال در نظر گرفته شده است، نمی توان آن مال را توقیف نمود.

لازم به به ذکر است مستثنیات دین صرفا شامل بندهای زیر خواهد بود و مصادیق دیگری را در بر نخواهد گرفت.

1- منزل مسکونی که عرفا در شان محکوم علیه در حالت اعسار او باشد.

لازم به ذکر است چنانچه منزل مسکونی محکوم علیه بیش از نیاز و شان عرفی او در حالت اعسارش بوده و مال دیگری از وی در دترس نباشد و مشارالیه حاضر به فروش منزل مسکونی خود تحت نظارت مرجع اجراءکننده رای نباشد، به تقاضای محکوم له به وسیله مرجع اجراءکننده حکم، با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی، صرف تادیه دیون محکوم علیه خواهد شد مگر اینکه استیفای محکوم به به طریق سهل تری مانند استیفاء از محل منافع بخش مازاد منزل مسکونی محکوم علیه یا انتقال سهم مشاعی از آن به شخص ثالث یا طلبکار امکان پذیر باشد که در اینصورت محکوم به از طرق مذکور استیفاء خواهد شد.

2- اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است.

3- آذوقه موجود به قدر احتیاجمحکوم علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدی که عرفا آذوقه ذخیره می شود.

4- کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شان آنها.

5- وسایل و ابزار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است.

6- تلفن مورد نیاز.

7- مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد

چنانچه به حکم قانون مستثنیات دین تبدیل به عوض دیگری شده باشد، مانند اینکه مسکن به دلیل قرار گرفتن در طرح های عمرانی تبدیل به وجه گردد، یا در اثر از بین رفتن، عوضی دریافت شده باشد، وصول محکوم به از آن امکانپذیر است مگر اینکه محرز شود مدیون قصد تهیه موضوع نخستین را دارد.

اموال خارج از مستثنیات دین:
با توجه به لحاظ کردن مستثنیات دین و سایر نکات گفته شده،اموالی که می توان در یک دعای حقوقی توقیف کرد از قبیل اموال زیر می باشند:

1- منزل مسکونی فرد که بیش از نیاز عرفی او در حالت اعسارش باشد.

2- زمین

3- اتومبیل

4- حساب بانکی شخص

5- سپرده های او نزد بانک

6- طلبی که بدهکار از ثالث دارد.

7- اثاثیه مورد مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی لازم نباشد.

8- آذوقه ای که بیش از احتیاج محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی باشد.

9- کتب و ابزار کار سبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم نباشد.

10- تلفنی که مورد نیاز مدیون نباشد

درانتها هرگونه سوالی درخصوص بحث تامین خواسته وتوقیف اموال دارید میتوانید با وکلای ما درموسسه حقوقی محمدرضا مه دادگر تماس حاصل نمایید.

www.instagram.com/mehdadgar

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *