قانون جدید مبارزه با مواد مخدر در سال ۱۴۰۱ چیست ؟

قانون جدید مبارزه با مواد مخدر در سال ۱۴۰۱ چیست ؟

آیا امکان کاهش حبس مواد مخدر وجود دارد؟

www.instagram.com/mehdadgar
بر اساس ماده ۳۸ قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر سال ۷۶:

«دادگاه می‌تواند در صورتی که جهات تخفیفی وجود داشته باشد، مجازات را تا نصف تخفیف دهد.»

در صورتی که فردی به حبس ابد محکوم شده باشد؛ دادگاه می‌تواند حبس او را به ۱۵ سال کاهش دهد و اگر حکم اعدام برای او صادر شده باشد، تقاضای تخفیف و عفو، به کمیسیون عفو ارسال می‌شود.

در ادامه قصد دارم بعضی از دلایلی که در قانون جزا، باعث تخفیف در مجازات مواد مخدر می شوند را برای شما لیست کنم:

۱٫ همکاری مؤثر متهم در شناسایی شریک یا شرکا و به دست آوردن مدارک و لوازم اعمال جرم
۲٫ اوضاع و احوال خاص مرتکب جرم مثل انگیزه شرافتمندانه
۳٫ اعلام متهم قبل از تعقیبش و اقرار در جرایم مواد مخدر
۴٫ پشیمانی متهم، حُسن سابقه و وضعیت خاص جسمانی‌اش مثل بیماری و بالا بودن سن
۵٫ تلاش متهم برای کم کردن آثار جرم
۶٫ دخالت ضعیف شریک یا معاون جرم

روش اعمال تخفیف در مجازات مواد مخدر
در صورتی که دادگاه تشخیص دهد مجرم لایق تخفیف است؛ باید دلایل خود را در پرونده ذکر کند، تا با توجه به دلایل به او تخفیف دهند.

در تبصره ماده ۳۸ قانون اصلاح مواد مخدر آمده است:

«در صورتی که محکوم با نیروی انتظامی همکاری کند و باعث کشف شبکه مواد مخدر شود، دادگاه می‌تواند با تقاضای نیروی انتظامی و بر اساس سند موجود، مجازات فرد را ضمن اصلاح کردن رأی اولیه تا نصف کم کنید

مجازات شیشه در سال ۱۴۰۱
تبدیل مجازات حمل شیشه به جزای نقدی
باید توجه کنید که بر اساس ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی:

«مجازات جرائمی که مربوط به مواد مخدرند، قابل تعلیق نیستند و دادگاه نمی‌تواند حکم را اجرا نکند.»

تنها در صورتی که مقدار شیشه حمل شده تا ۱ گرم باشد؛ دادگاه باید حکم به شلاق و جریمه نقدی بدهد و برای مازاد از این مقدار، دادگاه حکم به حبس هم می‌دهد.

از آنجایی که نمی‌توانیم مجازات مربوط به حبس را در دسته مجازات‌ های جایگزین حبس قرار دهیم، در نتیجه تبدیل شدن آن به جزای نقدی امکان پذیر نیست.

مجازات حمل، نگهداری و فروش پایپ
ماده ۲۰ قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر می‌گوید:

«هرکس لوازم مصرف مواد مخدر مثل پایپ را بسازد، وارد و خرید (مانند خرید پایپ شیشه ای) و فروش کند، به ۱ تا ۵ میلیون ریال جزای نقدی و ۱۰ تا ۵۰ ضربه شلاق محکوم می‌شود.»

مجازات نگهداری پایپ:

«کسانی که لوازم مصرف مواد مخدر را نگهداری و یا مخفی می‌کنند؛ علاوه بر ضبط تمام وسایل، به ازای هر عدد از آن‌ها، به ۱۰۰ تا ۵۰۰ هزار ریال جزای نقدی و یا ۵ تا ۲۰ ضربه شلاق محکوم می‌شوند.»

مجازات حمل تریاک در سال ۱۴۰۱
مسئله جالب توجهی که وجود دارد این است که در قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر، قاچاق و نگهداری تریاک در ۲ ماده جداگانه مطرح و مجازات ‌های متفاوتی برایشان در نظر گرفته‌ شده است.

ماده ۴ این قانون در خصوص مجازات حمل تریاک آورده است:

۱٫ تا ۵۰ گرم، تا ۴ میلیون ریال جریمه نقدی و تا ۵۰ ضربه شلاق
۲٫ بیش از ۵۰ گرم تا ۵۰۰ گرم، از ۴ تا ۵۰ میلیون ریال جریمه نقدی و ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق و در صورتی که دادگاه لازم بداند تا ۳ سال حبس
۳٫ بیش از ۵۰۰ گرم تا ۵ کیلوگرم، از ۵۰ تا ۲۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی و ۵۰ تا ۷۴ ضربه شلاق و ۳ تا ۱۵ سال حبس
۴٫ بیش از ۵ کیلوگرم، اعدام و مصادره اموال به استثنای هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده محکوم (مانند حکم ۴۰ کیلو تریاک)

امّا در صورتی که بحث مجازات نگهداری تریاک باشد، قانون‌گذار رویه متفاوتی دارد:

۱٫ تا ۵۰ گرم، تا ۳ میلیون ریال جریمه نقدی و تا ۵۰ ضربه شلاق
۲٫ بیش از ۵۰ گرم تا ۵۰۰ گرم، ۵ تا ۱۵ میلیون ریال جریمه نقدی و ۱۰ تا ۷۴ ضربه شلاق
۳٫ بیش از ۵۰۰ گرم تا ۵ کیلوگرم، ۱۵ تا ۶۰ میلیون ریال جریمه نقدی و ۴۰ تا ۷۴ ضربه شلاق و ۲ تا ۵ سال حبس
۴٫ بیش از ۵ کیلو تا ۲۰ کیلو، ۶۰ تا ۲۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی و ۵۰ تا ۷۴ ضربه شلاق و ۵ تا ۱۰ سال حبس و در صورت تکرار برای بار دوم، علاوه بر مجازات‌های ذکر شده، به مصادره اموال نیز محکوم می‌شود و اگر برای بار سوم دستگیر شود، اعدام شده و اموال او مجدداً مصادره می‌شود
۵٫ بیش از ۲۰ کیلو تا ۱۰۰ کیلوگرم، علاوه بر مجازات ذکر شده در شماره ۴، به ازای هر کیلو، ۲ میلیون ریال به مجازات جزای نقدی مرتکب اضافه می‌شود و در صورت تکرار، فرد اعدام می‌شود و اموالش مصادره خواهد شد
۶٫ بیش از ۱۰۰ کیلو، علاوه بر مجازات جریمه نقدی و شلاق ذکر شده در شماره ۴ و ۵، مجرم به حبس ابد محکوم می‌شود و در صورتی که به او عفو بخورد و بتواند از زندان بیرون آید و مجدداً مرتکب جرم مواد مخدر شود، اعدام خواهد شد و اموالش مصادره می‌شود

توجه: در همه مواردی که اموال مجرم مصادره می‌شود، حداقل‌هایی که برای ادامه حیات خانواده‌اش لازم است، برای او کنار گذاشته می‌شود و مازاد بر آن مصادره می‌شود.

مجازات خرید و فروش و مصرف تریاک
در بحث خرید و فروش تریاک نیز مباحث زیادی وجود دارد.

قانون‌گذار در مورد فروش تریاک، سختگیری بیشتری نسبت به خرید آن دارد.

اگر کسی بخواهد تریاک بخرد و در این فاصله دستگیر شود؛ با توجه به میزان تریاک، قاضی حکم به مجازات زیر می‌دهد:

۱٫ تا ۵۰ گرم، تا ۳ میلیون ریال جریمه نقدی و تا ۵۰ ضربه شلاق
۲٫ بیش از ۵۰ گرم تا ۵۰۰ گرم، ۵ تا ۱۵ میلیون ریال جریمه نقدی و ۱۰ تا ۷۴ ضربه شلاق
۳٫ بیش از ۵۰۰ گرم تا ۵ کیلوگرم، ۱۵ تا ۶۰ میلیون ریال جریمه نقدی و ۴۰ تا ۷۴ ضربه شلاق و ۲ تا ۵ سال حبس
۴٫ بیش از ۵ کیلو تا ۲۰ کیلو، ۶۰ تا ۲۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی و ۵۰ تا ۷۴ ضربه شلاق و ۵ تا ۱۰ سال حبس و برای بار دوم، علاوه بر مجازات ذکر شده، به مصادره اموال نیز محکوم می‌شود و اگر برای بار سوم دستگیر شود، اعدام شده و اموال او مجدداً مصادره می‌شود
۵٫ بیش از ۲۰ کیلو تا ۱۰۰ کیلوگرم، علاوه بر مجازات ذکر شده در شماره ۴، به ازای هر کیلو، ۲ میلیون ریال به مجازات جزای نقدی اضافه شده و در صورت تکرار، فرد اعدام می‌شود و اموالش مصادره خواهد شد
۶٫ بیش از ۱۰۰ کیلو، علاوه بر مجازات جریمه نقدی و شلاق که در شماره ۴ و ۵ آمده، مجرم به حبس ابد محکوم می‌شود و در صورت اینکه به او عفو بخورد و بتواند از زندان بیرون آید و مجدداً مرتکب جرم مواد مخدر شود، اعدام خواهد شد و اموالش مصادره می‌شود

در صورتی که فرد بخواهد تریاک بفروشد، با توجه به میزان خالص بودن تریاک، به مجازات زیر محکوم می‌شود:

۱٫ تا ۵۰ گرم، تا ۴ میلیون ریال جریمه نقدی و تا ۵۰ ضربه شلاق
۲٫ بیش از ۵۰ گرم تا ۵۰۰ گرم، از ۴ تا ۵۰ میلیون ریال جریمه نقدی و ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق و در صورتی که دادگاه لازم بداند تا ۳ سال حبس
۳٫ بیش از ۵۰۰ گرم تا ۵ کیلوگرم، از ۵۰ تا ۲۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی و ۵۰ تا ۷۴ ضربه شلاق و ۳ تا ۱۵ سال حبس
۴٫ بیش از ۵ کیلوگرم، اعدام و مصادره اموال به استثنای هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده محکوم

در صورت مصرف تریاک:

اگر برای بار اول باشد: فرد به ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق و ۱ تا ۵ میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.

اگر فرد معتاد باشد: ۱ تا ۵ میلیون ریال جزای نقدی و تا ۳۰ ضربه شلاق جریمه او است.

واقعاً ناراحت کننده است؛ امّا به دلیل زیاد بودن پرونده‌های تریاک در کشور، بنده ماهیانه در آسا وکیل تماس های بسیار زیادی دریافت می کنم که خواهان مشاوره با یک وکیل مواد مخدر هستند.

مجازات حمل، نگهداری و فروش هروئین
بپردازیم به جرم هروئین سال ۱۴۰۱.

بر طبق ماده ۸ قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر، هرکس هروئین، مرفین و کوکائین را وارد کشور کرده و یا حمل و نگهداری کند، با توجه به میزان آن به مجازات زیر محکوم می‌شود.

۱٫ تا ۵ سانتی گرم، از ۵۰۰ هزار ریال تا ۱ میلیون ریال جریمه نقدی و ۲۰ تا ۵۰ ضربه شلاق
۲٫ بیش از ۵ سانتی گرم تا ۱ گرم، از ۲ تا ۶ میلیون ریال جریمه نقدی و ۳۰ تا ۷۰ ضربه شلاق
۳٫ بیش از ۱ گرم تا ۴ گرم، از ۸ تا ۲۰ میلیون ریال جریمه نقدی و ۲ تا ۵ سال حبس و ۳۰ تا ۷۰ ضربه شلاق
۴٫ بیش از ۴ گرم تا ۵۰ گرم، از ۲۰ تا ۴۰ میلیون ریال جریمه نقدی، ۵ تا ۸ سال حبس و ۳۰ تا ۷۴ ضربه شلاق
۵٫ بیش از ۱۵ گرم تا ۳۰ گرم هروئین، از ۴۰ تا ۶۰ میلیون ریال جریمه نقدی و ۱۰ تا ۱۵ سال حبس و ۳۰ تا ۷۴ ضربه شلاق
۶٫ بیش از ۳۰ گرم، اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم

مجازات خرید و فروش و مصرف هروئین
مجازات خرید و فروش هروئین متفاوت است و با توجه به میزان و مقدار خالص بودن مواد، محاسبه می‌شود.

۱٫ تا ۵ سانتی گرم، از ۵۰۰ هزار ریال تا ۱ میلیون ریال جریمه نقدی و بیست تا پنجاه ضربه شلاق
۲٫ بیش از ۵ سانتی گرم تا ۱ گرم، از ۲ تا ۶ میلیون ریال جریمه نقدی و ۳۰ تا ۷۰ ضربه شلاق
۳٫ بیش از ۱ گرم تا ۴ گرم، از ۸ تا ۲۰ میلیون ریال جریمه نقدی و ۲ تا ۵ سال حبس و ۳۰ تا ۷۰ ضربه شلاق
۴٫ بیش از ۴ گرم تا ۵۰ گرم، از ۲۰ تا ۴۰ میلیون ریال جریمه نقدی، ۵ تا ۸ سال حبس و ۳۰ تا ۷۴ ضربه شلاق
۵٫ بیش از ۱۵ گرم تا ۳۰ گرم هروئین، از ۴۰ تا ۶۰ میلیون ریال جریمه نقدی و ۱۰ تا ۱۵ سال حبس و ۳۰ تا ۷۴ ضربه شلاق
۶٫ بیش از ۳۰ گرم، اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم

کاربر گرامی با توجه به بالا بودن میزان مجازات این ماده مخدر، توصیه می کنم در صورت بروز مشکل، حتماً با یک وکیل مواد مخدر مشورت کنید.

طبق بند ۲ ماده ۱۹ قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر:

«در صورت مصرف هروئین برای بار اول، فرد به ۵۰ تا ۷۴ ضربه شلاق و ۲ تا ۱۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.»

مجازات مصرف هروئین:

«در صورت معتاد بودن فرد و مصرف دائمی هروئین، فرد به ۱ تا ۵ میلیون ریال جزای نقدی و تا ۳۰ ضربه شلاق محکوم می‌شود. اگر برای بار دوم، فرد دستگیر شود، برای هر مرتبه، هربار تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد خورد.»

مجازات حمل حشیش
قانون‌گذار در ماده ۴ قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر آورده است که:

هرکس به قاچاق و حمل حشیش بپردازد، براساس موارد زیر مجازات وی محاسبه می شود.

۱٫ تا ۵۰ گرم، تا ۴ میلیون ریال جریمه نقدی و تا ۵۰ ضربه شلاق (مانند مجازات ۳ گرم حشیش)
۲٫ بیش از ۵۰ گرم تا ۵۰۰ گرم، از ۴ تا ۵۰ میلیون ریال جریمه نقدی و ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق و در صورتی که دادگاه لازم بداند تا ۳ سال حبس
۳٫ بیش از ۵۰۰ گرم تا ۵ کیلوگرم، از ۵۰ تا ۲۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی و ۵۰ تا ۷۴ ضربه شلاق و ۳ تا ۱۵ سال حبس (مانند مجازات نیم کیلو حشیش)
۴٫ بیش از ۵ کیلوگرم، اعدام و مصادره اموال به استثنای هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده محکوم

توجه: وقتی که برای ۵ کیلو حشیش حکم اعدام در نظر گرفته شده است، بنابراین مجازات ۱۰۰ کیلو حشیش نیز کاملاً قابل پیش بینی است.

امّا در خصوص نگهداری و مخفی کردن حشیش، مجازات ها به شرح زیر است:

۱٫ تا ۵۰ گرم، تا ۳ میلیون ریال جریمه نقدی و تا ۵۰ ضربه شلاق
۲٫ بیش از ۵۰ گرم تا ۵۰۰ گرم، ۵ تا ۱۵ میلیون ریال جریمه نقدی و ۱۰ تا ۷۴ ضربه شلاق
۳٫ بیش از ۵۰۰ گرم تا ۵ کیلوگرم، ۱۵ تا ۶۰ میلیون ریال جریمه نقدی و ۴۰ تا ۷۴ ضربه شلاق و ۲ تا ۵ سال حبس
۴٫ بیش از ۵ کیلو تا ۲۰ کیلو، ۶۰ تا ۲۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی و ۵۰ تا ۷۴ ضربه شلاق و ۵ تا ۱۰ سال حبس و برای بار دوم، علاوه بر مجازات ذکر شده، به مصادره اموال نیز محکوم می‌شود و اگر برای بار سوم دستگیر شود، اعدام شده و اموال او مجدداً مصادره می‌شود
۵٫ بیش از ۲۰ کیلو تا ۱۰۰ کیلوگرم، علاوه بر مجازات ذکر شده در شماره ۴، به ازای هر کیلو، ۲ میلیون ریال به مجازات جزای نقدی اضافه خواهد شد و در صورت تکرار، فرد اعدام می‌شود و اموالش مصادره خواهد شد
۶٫ بیش از ۱۰۰ کیلو، علاوه بر مجازات جریمه نقدی و شلاق که در شماره ۴ و ۵ آمده، مجرم به حبس ابد محکوم می‌شود و در صورتی که به او عفو بخورد و بتواند از زندان بیرون آید و مجدداً مرتکب جرم مواد مخدر شود، اعدام خواهد شد و اموالش مصادره می‌شود

مجازات خرید و فروش و مصرف حشیش
برسیم به مجازات های مربوط به ماده مخدر حشیش که خیلی از کاربران محترم آسا وکیل در مورد آن ها سؤال کرده بودند.

در صورت خرید حشیش، مجازات فرد براساس موارد زیر محاسبه می شود:

مجازات خرید و فروش و مصرف حشیش – مجازات حمل تریاک در سال ۱۴۰۱ – جرم هروئین سال ۱۴۰۱
مجازات خرید و فروش و مصرف حشیش – مجازات حمل تریاک در سال ۱۴۰۱ – جرم هروئین سال ۱۴۰۱

۱٫ تا ۵۰ گرم، تا ۳ میلیون ریال جریمه نقدی و تا ۵۰ ضربه شلاق
۲٫ بیش از ۵۰ گرم تا ۵۰۰ گرم، ۵ تا ۱۵ میلیون ریال جریمه نقدی و ۱۰ تا ۷۴ ضربه شلاق
۳٫ بیش از ۵۰۰ گرم تا ۵ کیلوگرم، ۱۵ تا ۶۰ میلیون ریال جریمه نقدی و ۴۰ تا ۷۴ ضربه شلاق و ۲ تا ۵ سال حبس
۴٫ بیش از ۵ کیلو تا ۲۰ کیلو، ۶۰ تا ۲۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی و ۵۰ تا ۷۴ ضربه شلاق و ۵ تا ۱۰ سال حبس و برای بار دوم، علاوه بر مجازات ذکر شده، به مصادره اموال نیز محکوم می‌شود و اگر برای بار سوم دستگیر شود، اعدام شده و اموال او مجدداً مصادره می‌شود
۵٫ بیش از ۲۰ کیلو تا ۱۰۰ کیلوگرم، علاوه بر مجازات ذکر شده در شماره ۴، به ازای هر کیلو، ۲ میلیون ریال به مجازات جزای نقدی اضافه خواهد شد و در صورت تکرار، فرد اعدام می‌شود و اموالش مصادره خواهد شد
۶٫ بیش از ۱۰۰ کیلو، علاوه بر مجازات جریمه نقدی و شلاق که در شماره ۴ و ۵ آمده، مجرم به حبس ابد محکوم می‌شود و در صورتی که به او عفو بخورد و بتواند از زندان بیرون آید و مجدداً مرتکب جرم مواد مخدر شود، اعدام خواهد شد و اموالش مصادره می‌شود

در صورت فروش حشیش، مجازات فرد این چنین خواهد بود:

۱٫ تا ۵۰ گرم، تا ۴ میلیون ریال جریمه نقدی و تا ۵۰ ضربه شلاق
۲٫ بیش از ۵۰ گرم تا ۵۰۰ گرم، از ۴ تا ۵۰ میلیون ریال جریمه نقدی و ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق و در صورتی که دادگاه لازم بداند تا ۳ سال حبس
۳٫ بیش از ۵۰۰ گرم تا ۵ کیلوگرم، از ۵۰ تا ۲۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی و ۵۰ تا ۷۴ ضربه شلاق و ۳ تا ۱۵ سال حبس
۴٫ بیش از ۵ کیلوگرم، اعدام و مصادره اموال به استثنای هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده محکوم

در ارتباط با مجازات مصرف حشیش باید عرض کنم که:

اگر اولین بار باشد: فرد به ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق و ۱ تا ۵ میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.

اگر فرد معتاد باشد و به طور دائمی آن را مصرف کند: ۱ تا ۵ میلیون ریال جزای نقدی و تا ۳۰ ضربه شلاق، جریمه او خواهد بود.

مجازات حمل و نگهداری گل (ماری جوانا)
در مورد ماده مخدر گل، ماده قانونی دقیقی در قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر وجود ندارد.

امّا مجازات آن طبق رویه دادگاه، همان مجازات حشیش در نظر گرفته‌ شده است؛ به همین دلیل برای توضیح مجازات ماده مخدر گل، از حشیش استفاده می‌کنیم.

در صورت حمل، قاچاق و فروش ماده مخدرگل (ماری جوانا)، حکم دادگاه بر اساس مقدار گل، بر حسب موارد زیر بررسی می‌شود:

۱٫ تا ۵۰ گرم، تا ۴ میلیون ریال جریمه نقدی و تا ۵۰ ضربه شلاق
۲٫ بیش از ۵۰ گرم تا ۵۰۰ گرم، از ۴ تا ۵۰ میلیون ریال جریمه نقدی و ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق و در صورتی که دادگاه لازم بداند تا ۳ سال حبس
۳٫ بیش از ۵۰۰ گرم تا ۵ کیلوگرم، از ۵۰ تا ۲۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی و ۵۰ تا ۷۴ ضربه شلاق و ۳ تا ۱۵ سال حبس
۴٫ بیش از ۵ کیلوگرم، اعدام و مصادره اموال به استثنای هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده محکوم

امّا برای نگهداری و خرید گل، مجازات بر طبق قانون به شرح زیر است:

۱٫ تا ۵۰ گرم، تا ۳ میلیون ریال جریمه نقدی و تا ۵۰ ضربه شلاق
۲٫ بیش از ۵۰ گرم تا ۵۰۰ گرم، ۵ تا ۱۵ میلیون ریال جریمه نقدی و ۱۰ تا ۷۴ ضربه شلاق
۳٫ بیش از ۵۰۰ گرم تا ۵ کیلوگرم، ۱۵ تا ۶۰ میلیون ریال جریمه نقدی و ۴۰ تا ۷۴ ضربه شلاق و ۲ تا ۵ سال حبس
۴٫ بیش از ۵ کیلو تا ۲۰ کیلو، ۶۰ تا ۲۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی و ۵۰ تا ۷۴ ضربه شلاق و ۵ تا ۱۰ سال حبس و در صورت تکرار برای بار دوم، علاوه بر مجازات‌های ذکر شده، به مصادره اموال نیز محکوم می‌شود و اگر برای بار سوم دستگیر شود، اعدام شده و اموال او مجدداً مصادره می‌شود
۵٫ بیش از ۲۰ کیلو تا ۱۰۰ کیلوگرم، علاوه بر مجازات ذکر شده در شماره ۴، به ازای هر کیلو، ۲ میلیون ریال به مجازات جزای نقدی مرتکب اضافه می‌شود و در صورت تکرار، فرد اعدام می‌شود و اموالش مصادره خواهد شد
۶٫ بیش از ۱۰۰ کیلو، علاوه بر مجازات جریمه نقدی و شلاق ذکر شده در شماره ۴ و ۵، مجرم به حبس ابد محکوم شده و در صورتی که به او عفو بخورد و بتواند از زندان بیرون آید و مجدداً مرتکب جرم مواد مخدر شود، اعدام خواهد شد و اموالش نیز مصادره می‌شود

مجازات خرید و فروش و مصرف گل
در مورد خرید و فروش گل همانطور که در عنوان قبلی بیان شد، حکم خاصی وجود ندارد و باید به حکم ماده مخدر حشیش توجه کنیم.

زیرا از نظر قانون این دو ماده مخدر دارای مجازات یکسانی در زمینه خرید هستند.

متأسفانه افراد زیادی هستند که فکر می‌کنند کشیدن (مصرف) گل (ماری جوانا) مجازاتی ندارد و این ماده جزء مواد مخدر محسوب نمی‌شود؛ امّا این درست نیست.

در صورت کشف این مسئله، دادگاه با شما برخورد خواهد کرد و برای شما مجازات در نظر می‌گیرد.

اگر شما معتاد باشید به ۱ تا ۵ میلیون ریال جزای نقدی و همین‌طور تا ۳۰ ضربه شلاق محکوم می‌شوید و اگر برای بار اول از گل استفاده کرده باشید؛ به ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق و ۱ تا ۵ میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شوید.

رفع توقیف خودرو حامل مواد مخدر
راههای آزادی ماشین در مواد مخدر چیست؟

در این قسمت قصد دارم به این سؤال پاسخ دهم.

طبق ماده ۳۰ قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر:

«وسایل نقلیه مثل ماشین و موتور که حامل مواد مخدر باشند، به نفع دولت ضبط می‌شوند. امّا اگر مالک ماشین و یا موتور بتواند ثابت کند که بدون اجازه و اطلاع او، در ماشین یا موتورش، مواد مخدر جاساز کرده اند، دولت باید وسیله نقلیه را به مالک برگرداند.»

اثبات عدم تعلق انواع مواد مخدر
متأسفانه بارها شاهد بوده ام که افرادی برای متهم کردن فردی به داشتن مواد مخدر، برای وی پاپوش درست می‌کنند و از این طریق قصد دارند که فرد را به مرگ واقعی (اعدام) و یا مرگ اجتماعی (محرومیت از حقوق اجتماعی مثل حبس و ایجاد سوء پیشینه) محکوم کنند.

در این شرایط اثبات عدم تعلّق مواد به فرد متهم سخت است.

جرم پاپوش مواد مخدر:

قانون‌گذار در ماده ۲۶ قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر آورده است:

«اگر کسی برای فرد دیگری پاپوش درست کند و مواد مخدر و یا وسایل مصرف مواد را در جایی قرار بدهد، به حداکثر مجازات همان جرمی که انجام داده، محکوم می‌شود.»

مجازات جاسازی مواد مخدر در ماشین
اگر کسی مواد را در داخل ماشین شخص دیگر جاساز کند؛ در صورت اثبات این مسئله و پیدا کردن فرد متهم، او به اشد مجازات مربوط به همان جرم محکوم می‌شود.

صاحب ماشین به خاطر اینکه جرمی مرتکب نشده است، مجازات هم نمی‌شود؛ امّا در درجه اول، دادگاه او را مجرم می‌شناسد و صاحب ماشین باید اثبات کند که از این مسئله بی اطلاع بوده است.

مجازات جاسازی مواد مخدر در خانه
جاساز کردن مواد مخدر برای متهم کردن فردی دیگر مهم است و برای قانون‌گذار فرقی نمی‌کند که این جاساز در خانه باشد یا در ماشین شخصی دیگر.

به خاطر همین مسئله، اگر کسی مواد مخدر را در خانه کسی جاساز کند، به حداکثر مجازات همان جرم محکوم خواهد شد.

مثلاً اگر مجازات جرمی ۴ تا ۵۰ میلیون ریال جریمه و ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق است، برای فرد ۵۰ میلیون ریال جریمه نقدی و ۷۴ ضربه شلاق در نظر گرفته می‌شود.

سوء پیشینه در جرایم مواد مخدر
در مواردی که شخصی به دلیل اعتیاد چند روزی به زندان رفته باشد؛ تا زمانی که این اتهام تبدیل به محکومیت نشود، مشکلی برای متهم ایجاد نمی‌شود.

امّا اگر در دادگاه محکوم شود، برای فرد سوء سابقه ایجاد شده و در پرونده او ثبت می‌شود.

عفو زندانیان مواد مخدر به جرم مصرف مواد
قانون‌گذار برای مصرف مواد مخدر؛ چه برای بار اول باشد و چه فرد معتاد به آن باشد، جزای نقدی و شلاق در نظر گرفته است.

هیچ حبسی برای استعمال مواد مخدر صنعتی و سنتی وجود ندارد. تنها زمانی که در بازداشتگاه به سر می‌برید، ممکن است حبس بشید.

امّا بر طبق قانون اگر کسی نتواند جریمه نقدی را پرداخت کند؛ دادگاه می‌تواند بر اساس ماده ۳۱ این قانون:

«فرد را به ازای روزی ۱۰ هزار ریال در زندان‌های نیمه‌باز (زندان‌هایی که در آن، مجرم می‌تواند به فعالیت آموزشی، حرفه‌ای، درمانی و … بپردازد) و باز (زندانی بدون حفاظت و مأمور که فرد را به کاری مشغول می‌کنند و شب را در نزدیک‌ترین آسایشگاه تعیین شده اسکان می دهند) و یا مراکز اشتغال و حرفه آموزی نگه دارد.»

در صورتی که دادگاه از طرز کار و رفتار مجرم راضی باشد، مبلغ فوق به ازای روزی ۲۰ تا ۵۰ هزار ریال محاسبه می‌شود.

در هر صورت میزان حبس جایگزین جزای نقدی، بیشتر از ۱۰ سال نیست.

مجازات حمل و نگهداری مواد مخدر طبیعی و روان گردان
دادگاه بر اساس میزان مواد مخدر طبیعی نزد فرد مجرم برای او حکم صادر می‌کند.

مواد مخدر طبیعی بیشتر شامل تریاک، بنگ، چرس، گراس، شیره، سوخته و تفاله تریاک است که مجازات حمل و نگهداری آن را در زیر عنوان می کنم.

مجازات حمل و نگهداری مواد مخدر طبیعی و روان گردان – تخفیف مجازات در قانون جدید مواد مخدر

۱٫ تا ۵۰ گرم، تا ۳ میلیون ریال جریمه نقدی و تا ۵۰ ضربه شلاق
۲٫ بیش از ۵۰ گرم تا ۵۰۰ گرم، ۵ تا ۱۵ میلیون ریال جریمه نقدی و ۱۰ تا ۷۴ ضربه شلاق
۳٫ بیش از ۵۰۰ گرم تا ۵ کیلوگرم، ۱۵ تا ۶۰ میلیون ریال جریمه نقدی و ۴۰ تا ۷۴ ضربه شلاق و ۲ تا ۵ سال حبس
۴٫ بیش از ۵ کیلو تا ۲۰ کیلو، ۶۰ تا ۲۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی و ۵۰ تا ۷۴ ضربه شلاق و ۵ تا ۱۰ سال حبس و در صورت تکرار برای بار دوم، علاوه بر مجازات‌های ذکر شده، به مصادره اموال نیز محکوم می‌شود و اگر برای بار سوم دستگیر شود، اعدام شده و اموال او مجدداً مصادره می‌شود
۵٫ بیش از ۲۰ کیلو تا ۱۰۰ کیلوگرم، علاوه بر مجازات ذکر شده در شماره ۴، به ازای هر کیلو، ۲ میلیون ریال به مجازات جزای نقدی مرتکب اضافه می‌شود و در صورت تکرار، فرد اعدام می‌شود و اموالش مصادره خواهد شد
۶٫ بیش از ۱۰۰ کیلو، علاوه بر مجازات جریمه نقدی و شلاق ذکر شده در شماره ۴ و ۵، مجرم به حبس ابد محکوم می‌شود و در صورت اینکه به او عفو بخورد و بتواند از زندان بیرون آید و مجدداً مرتکب جرم مواد مخدر شود، اعدام خواهد شد و اموالش مصادره می‌شود

امّا در صورتی که مواد روانگردان صنعتی قاچاق و نگهداری شود، مجرم به مجازات زیر محکوم می شود:

۱٫ تا ۵ سانتی گرم، از ۵۰۰ هزار ریال تا ۱ میلیون ریال جریمه نقدی و ۲۰ تا ۵۰ ضربه شلاق
۲٫ بیش از ۵ سانتی گرم تا ۱ گرم، از ۲ تا ۶ میلیون ریال جریمه نقدی و ۳۰ تا ۷۰ ضربه شلاق
۳٫ بیش از ۱ گرم تا ۴ گرم، از هشت تا ۲۰ میلیون ریال جریمه نقدی و ۲ تا ۵ سال حبس و ۳۰ تا ۷۰ ضربه شلاق
۴٫ بیش از ۴ گرم تا ۵۰ گرم، از ۲۰ تا ۴۰ میلیون ریال جریمه نقدی، ۵ تا ۸ سال حبس و ۳۰ تا ۷۴ ضربه شلاق
۵٫ بیش از ۱۵ گرم تا ۳۰ گرم روانگردان صنعتی، از ۴۰ تا ۶۰ میلیون ریال جریمه نقدی و ۱۰ تا ۱۵ سال حبس و ۳۰ تا ۷۴ ضربه شلاق
۶٫ بیش از ۳۰ گرم، اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم

مجازات خرید و فروش و مصرف مواد مخدر طبیعی و روان گردان
برای خرید و فروش مواد مخدر طبیعی، قانون‌گذار مجازات زیر را در نظر گرفته است:

۱٫ تا ۵۰ گرم، تا ۴ میلیون ریال جریمه نقدی و تا ۵۰ ضربه شلاق
۲٫ بیش از ۵۰ گرم تا ۵۰۰ گرم، از ۴ تا ۵۰ میلیون ریال جریمه نقدی و ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق و در صورتی که دادگاه لازم بداند تا ۳ سال حبس
۳٫ بیش از ۵۰۰ گرم تا ۵ کیلوگرم، از ۵۰ تا ۲۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی و ۵۰ تا ۷۴ ضربه شلاق و ۳ تا ۱۵ سال حبس
۴٫ بیش از ۵ کیلوگرم، اعدام و مصادره اموال به استثنای هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده محکوم

در مورد استعمال مواد مخدر طبیعی:

اگر فرد معتاد باشد، به ۱ تا ۵ میلیون ریال جریمه نقدی و تا ۳۰ ضربه شلاق محکوم می‌شود.
اگر برای بار اول از مواد مخدر طبیعی استفاده کرده باشد، به ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق و ۱ تا ۵ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم می‌شود.
درخصوص خرید و فروش روانگردان های صنعتی نیز همان حکم مواد مخدر صنعتی (مثل شیشه و…) که پیش تر در همین مقاله به آن اشاره کردم حاکم است.

۱٫ تا ۵ سانتی گرم، از ۵۰۰ هزار ریال تا ۱ میلیون ریال جریمه نقدی و ۲۰ تا ۵۰ ضربه شلاق
۲٫ بیش از ۵ سانتی گرم تا ۱ گرم، از ۲ تا ۶ میلیون ریال جریمه نقدی و ۳۰ تا ۷۰ ضربه شلاق
۳٫ بیش از ۱ گرم تا ۴ گرم، از هشت تا ۲۰ میلیون ریال جریمه نقدی و ۲ تا ۵ سال حبس و ۳۰ تا ۷۰ ضربه شلاق
۴٫ بیش از ۴ گرم تا ۵۰ گرم، از ۲۰ تا ۴۰ میلیون ریال جریمه نقدی، ۵ تا ۸ سال حبس و ۳۰ تا ۷۴ ضربه شلاق
۵٫ بیش از ۱۵ گرم تا ۳۰ گرم روانگردان صنعتی، از ۴۰ تا ۶۰ میلیون ریال جریمه نقدی و ۱۰ تا ۱۵ سال حبس و ۳۰ تا ۷۴ ضربه شلاق
۶٫ بیش از ۳۰ گرم، اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم

در مورد مصرف روانگردان ها:

اگر فرد به مصرف معتاد باشد، به ۱ تا ۵ میلیون ریال جریمه نقدی و تا ۳۰ ضربه شلاق محکوم می‌شود.
اگر برای اولین بار از روانگردان استفاده کرده باشد، ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق و ۱ تا ۵ میلیون ریال جریمه نقدی مجازات او خواهد بود.
مجازات حمل و فروش مواد مخدر برای افراد زیر ۱۸ سال
افراد زیر ۱۸ سال به دلیل نداشتن شرط بلوغ، برخلاف افراد بالغ و بالای ۱۸ سال مسئولیت کیفری ندارند و در صورت انجام جرم به اقدامات تأمینی و تربیتی محکوم می‌شوند.

افراد زیر ۱۸ سال به زندان فرستاده نمی‌شوند و شلاق هم نمی‌خورند.

بنابر صلاح دید قاضی، اگر سن مرتکب بین ۹ تا ۱۵ سال باشد، برای او یکی از موارد زیر در نظر گرفته می شود:

۱٫ تحویل طفل به والدین با اخذ تعهد به ادب کردن او
۲٫ معرفی طفل به مددکار اجتماعی و روانشناس
۳٫ فرستادن طفل به مراکز آموزشی و فرهنگی
۴٫ اقدام لازم برای درمان اعتیاد طفل
۵٫ جلوگیری از معاشرت و برخورد طفل با اشخاص خاص
۶٫ جلوگیری از رفت و آمد طفل به محل‌های معین
۷٫ تحویل طفل به اشخاص دیگر غیر از والدین در صورت صلاح دید دادگاه

اگر سن فرد از ۱۵ تا ۱۸ سال باشد، برای او موارد زیر را در نظر می‌گیرند:

۱٫ نگهداری در کانون اصلاح و تربیت برای مدت‌های معین
۲٫ پرداخت جزای نقدی
۳٫ انجام خدمات عمومی رایگان

فرصت رسیدگی به جرایم مواد مخدر در دادگاه تجدید نظر
دادگاه صالح برای رسیدگی به جرائم مربوط به حمل، قاچاق، خرید، فروش و اخفاء مواد مخدر، دادگاه انقلاب است.

در صورت اعتراض به آرای مواد مخدر، پرونده به دادگاه تجدید نظر فرستاده می‌شود.

مهلت تجدید نظر خواهی برای افراد داخل ایران ۲۰ روز و افراد مقیم خارج از ایران ۲ ماه است.

دادگاه باید در اولین فرصت نسبت به صدور حکم مناسب اقدام کند.

بر طبق ماده ۳۷ قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر:

«طول مدت بازداشت موقت نباید بیشتر از ۴ ماه باشد.»

اگر در این زمان، حکم صادر نشود؛ مرجع صادر کننده رای مکلّف است فرد را آزاد کند، مگر اینکه به دلایل قانونی نیاز به بازداشت مجدد باشد که در این صورت با بیان دلیل، قرار بازداشت باقی می‌ماند.

درانتها هر گونه سوالی درخصوص بحث مواد مخدر وجزای آن دارید میتوانید با وکلای ما درموسسه حقوقی محمدرضا مه دادگر با شماره77723606 و 77724264  تماس حاصل نمایید.

www.instagram.com/mehdadgar

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *