شرایط پلمپ ملک ورثه ای چگونه است .

شرایط پلمپ ملک ورثه ای چگونه است؟

پلمپ ملک ورثه‌ای چگونه است ؟

گاها امکان دارد بعد از مرگ یک فرد بعضی از وراث با سوء استفاده املاک ارثی را تحت تصرف خود درآوردند و حق سایر وراث را از منفعت این املاک پرداخت نکنند و یا حتی امکان دارد در املاک ارثی تعدی و تفریط صورت بگیرد و حق دیگر وراث ضایع شود.

در اینگونه شرایط بهتری راهکار قانونی مهر و موم کردن ترکه یا در اصطلاح پلمپ ملک ورثه‌ای می‌باشد. چگونگی پلمپ ملک ورثه‌ای همچون پلمپ کردن دیگر املاک بوده و فرقی ندارد.

ابتدا مامور پلمپ سرب یا قیطان را گداخته می‌کند و پس از آن در ناحیه قفل ورودی خانه قرار می‌دهد. سپس بر روی موم گداخته شده مهر رسمی و یا لاک را قرار می‌دهد.

چه افرادی می‌توانند درخواست پلمپ ملک ورثه‌ای داشته باشند؟
افرادی که قادر هستند از مرجع صالح تقاضای پلمپ ملک ورثه ای را داشته باشند به شرح زیر است:

• هر کدام از وراث متوفی و یا وکیل و نماینده قانونی ورثه
• موصی‌له و فردی که متوفی در وصیت‌نامه وی را وصی خود قرار داده است.
• طلبکاران متوفی، البته در شرایطی که به منظور طلب خود سند رسمی یا حکم قطعی دادگاه را داشته باشند.

ماده ۱۶۷ قانون امور حسبی این افراد را این‌گونه معرفی کرده است: «افراد مذکور زیر می‌توانند درخواست مهر و موم ترکه را بنمایند:

۱. هر یک از ورثه متوفی یا نماینده قانونی آنها

۲. موصی‌له در صورتی که وصیت به جزء مشاع شده باشد

۳. طلبکار متوفی که طلب او مستند به سند رسمی یا حکم قطعی باشد به مقدار طلب در صورتی که در مقابل طلب رهن نبوده و ترتیب دیگری هم برای تامین طلب نشده باشد

۴. کسی که از طرف متوفی به عنوان وصایت معین شده باشد.»

ملک ورثه ای

صورت جلسه موقع پلمپ ملک ورثه‌ای
در زمان پلمپ ملک ورثه‌ای، مامور پلمپ مکلف می‌باشد یک‌سری اطلاعات را طی یک صورت‌ جلسه نگارش کند. نگارش این صورت ‌جلسه به منظور ثبت و ضبط کلیه جزئیات ضمن پلمپ ملک و ثبت کلیه وسایل حاضر در ملک می‌باشد و از جمله دلایل آن پیشگیری از اعتراضات وراث است.

این اطلاعات دربرگیرنده مواردی همچون تاریخ اقدام پلمپ، علت پلمپ، مشخصات شخص درخواست دهنده پلمپ، توصیف وسایلی که پلمپ شده‌اند و… می‌گردد. موارد لازم جهت ذکر در صورت‌‌جلسه به طور کامل در ماده ۱۷۶ قانون امور حسبی پیش بینی شده است.

ماده ۱۷۶ قانون امور حسبی
ماده ۱۷۶ قانون امور حسبی موارد لازم به منظور ذکر در صورت‌جلسه پلمپ ملک ورثه ای را مقرر کرده است:

«در موقع مهر و موم صورت‌مجلسی مشتمل بر امور زیر تنظیم می‌شود:

۱. تاریخ سال و ماه و روز و ساعتی که اقدام به مهر و موم شده است.
۲. نام و مشخصات کسی که مباشر مهر و موم است.
۳. علتی که موجب مهر و موم شده است.
۴. نام و مشخصات و محل اقامت کسی که درخواست مهر و موم نموده و اگر دادرس به نظر خود اقدام به مهر و موم کرده باشد این نکته را در‌ صورت مجلس می‌نویسد.
۵. نام و مشخصات و اظهارات اشخاص ذینفع که در موقع مهر و موم حاضر بوده‌اند.
۶. تعیین جایی که ترکه در آنجا مهر و موم شده از قبیل اتاق- صندوقخانه و گنجه.
۷. وصف اجمالی از اشیایی که مهر و موم نشده است.
۸. اموال در محل خود مهر و موم شده است یا محل آن تغییر داده شده.
۹. نگهبان در صورتی که معین شده باشد با ذکر اینکه نگاهبان را دادرس مستقلاً معین کرده یا بر حسب معرفی اشخاص ذینفع.
۱۰. اظهار کتبی و صریح با قید التزام از کلیه اشخاصی که با متوفی در یک جا زندگانی کرده و یا اموال در تصرف آنها بوده مشعر بر اینکه چیزی از اموال‌متوفی را خارج یا مخفی نکرده و مطلع نیستند که دیگری به طور مستقیم یا غیر مستقیم اموال متوفی را برده یا مخفی کرده است.»

یافتن وصیت‌نامه ضمن پلمپ ملک ورثه‌ای
بعضا امکان دارد موقع پلمپ ملک ورثه‌ای و برداشتن صورت‌جلسه از وسایل موجود در ملک وصیت‌نامه شخص متوفی یا مدارک و اسناد مهم دیگر پیدا گردد.

در ماده ۱۸۱ قانون امور حسبی چنین آمده است که دادرس ملزم می‌باشد مشخصات و جزئیات اسناد پیدا شده را طی صورت‌جلسه‌ای مطرح نماید.

حاضرین هم در شرایطی که شناخته شده باشند می‌بایست این صورت‌جلسه را امضا کرده و در صورت امضا نکردن این اجتناب آنها هم در صورت جلسه قید می‌شود.

به موجب ماده ۱۸۱ قانون امور حسبی: «هر گاه در حین مهر و موم ترکه وصیت‌نامه یا برگه‌ای دیگر پیدا شود که در لفافی مهر و موم شده باشد دادرس مشخصات اوراق و‌چگونگی مهر و موم و عنوانی که روی آن نوشته شده و نشانه روی لفاف را در صورتمجلس نوشته دادرس و حاضرین اگر معروف باشند و بتوانند‌امضاء کنند امضاء می‌نمایند و اگر امتناع از امضاء نمایند امتناع آن‌ها از امضاء نوشته می‌شود.»

اقدامات لازم و نکات و اشخاص ذی صلاح جهت پلمپ ملک ورثه‌ای
در شرایطی که پیش از حضور دادرس دادگاه بخش در مکان ترکه (آنچه از شخص فوت شده برجای مانده است) اقدام فوری جهت حفظ ترکه لازم باشد، اقدام مزبور از طریق دادستان و در محلی که دادستان نباشد، از طریق کلانتری محل و چنانچه مامورین شهربانی نباشند، از طریق دهبان با حضور دو نفر معتمد محلی صورت می‌گیرد.

در خصوص مداخله دهبان، دادستان حق دارد در هر دهستان که مقتضی تشخیص دهد دهبان را از مداخله منع نموده و صاحب دفتر رسمی یا یکی از مأمورین دولتی یا دو نفر معتمد محلی را جمعا به انجام این امر مامور کند.

مأمورین مذکور مراتب را طی یک صورت مجلس یادداشت و آن را به دادگاه بخش ارسال می‌کنند.
در هر موردی که از طرف مأمورین مذکور در ماده قبل، ملک ورثه ای پلمپ می‌شود مامورین نامبرده کلید قفل‌هایی را که بر روی آن مهر و موم خورده است در پاکت یا لفافی مهر و موم نموده و به دادگاه بخش می‌فرستند. (ماده ۱۷۱ قانون امور حسبی)

پلمپ ملک ورثه ای

ماده ۱۷۲ قانون امور حسبی
«در صورتی که بین ورثه محجوری (کودک یا مجنون و…) باشد که ولی یا وصی یا قیم (سرپرست) نداشته باشد، دادرس باید پس از مهر و موم مراتب را به دادستان اطلاع دهد که جهت تعیین قیم اقدام نماید.»

به موجب ماده ۱۷۳ قانون امور حسبی، «در صورتی که بین ورثه غایبی باشد که برای اداره اموال خود نماینده نداشته باشد اگر محل غایب معلوم است دادرس پلمپ ملک ورثه‌ای را به او اطلاع می‌دهد و اگر محل غائب معلوم نباشد به دادستان اطلاع خواهد داد که در صورت اقتضا جهت تعیین امین برای او اقدام کند.»

به موجب ماده ۱۷۴ قانون امور حسبی، «رئیس دادگاه در مواردی که باید اقدام به پلمپ شود فوراً باید خود یا به وسیله کارمند علی‌البدل اقدام به مهر و موم نماید و اگر علتی موجب تأخیر این اقدام گردد علت مذکور را در صورت مجلس می‌نویسد.»

هنگامی که دادگاه پلمپ را به افرادی که ذی نفع بداند اطلاع می‌دهد اما نبایستی این مسئله باعث تأخیر پلمپ گردد.

گاها امکان دارد بعد از مرگ یک فرد بعضی از وراث با سوء استفاده املاک ارثی را تحت تصرف خود درآوردند و حق سایر وراث را از منفعت این املاک پرداخت نکنند و یا حتی امکان دارد در املاک ارثی تعدی و تفریط صورت بگیرد و حق دیگر وراث ضایع شود. در اینگونه شرایط بهتری راهکار قانونی مهر و موم کردن ترکه یا در اصطلاح پلمپ ملک ورثه‌ای می‌باشد.
افرادی که قادر هستند از مرجع صالح تقاضای پلمپ ملک ورثه ای را داشته باشند عبارتند از کدام از وراث متوفی و یا وکیل و نماینده قانونی ورثه، موصی‌له و فردی که متوفی در وصیت‌نامه وی را وصی خود قرار داده است

درانتها هر گونه سوالی درخصوص بحث ملک ورثه ای دارید میتوانید با وکلای ما در موسسه حقوقی محمدرضا مه دادگر با شماره 77723606 و 77724264 تماس حاصل نمایید .

www.instagram.com/mehdadgar

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *