شرایط ازدواج مجدد زوج چگونه ایجاد میشود ؟

شرایط ازدواج مجدد زوج چگونه ایجاد میشود ؟

در چه شرایطی ازدواج مجدد مرد در صورت عدم تمکین زن امکان پذیر است؟

www.instagram.com/mehdadgar

به صورت کلی فردی که دارای همسر قانونی می‌باشد جز در موارد اندکی قانون اذن ازدواج مجدد را به وی نخواهد داد.

در موارد فوق با ارائه مدارک و مستندات لازم نسبت به دریافت اجازه ازدواج مجدد از قاضی دادگاه اقدام نماید.

بند ۱۲ عقدنامه ازدواج، چنانچه مرد بدون جلب رضایت همسر ازدواج مجدد داشته باشد و یا آنکه دادگاه تشخیص دهد که عدالت میان دو همسر مرد رعایت نگردیده است حق طلاق را به زن می‌دهد. در شرایط بیان شده زن قادر است از طریق دادگاه طلاق خود را مطالبه نماید.

شرایط لازم جهت ازدواج مجدد
بر اساس ماده ۱۶ قانون حمایت از حق خانواده شروطی به منظور کسب اجازه ازدواج مجدد از دادگاه بیان شده است. شوهر می‌تواند در صورت داشتن این شرایط در مواقع ضروری نسبت به دریافت اجازه ازدواج مجدد اقدام نماید.

۱- هنگامی که شوهر بتواند رضایت همسر خود را کتبی کند، در این موارد زن با اعلام کتبی، توافق خویش مبتنی بر ازدواج دوم شوهر را اعلام می‌نماید.

۲- در پاره‌ای موارد بنابه علل گوناگونی اعم از مشکلات جسمی یا روحی همسر اول فرد توانایی انجام تکالیف زناشویی زندگی مشترک نمی‌باشد. در این شرایط چنانچه شوهر قادر باشد اادعای خود را ثابت نماید، دادگاه مجوز ازدواج مجدد را به وی خواهد داد.

۳- عدم تمکین زوجه از مرد از جمله مواردی می‌باشد که از طریق اثبات آن به دادگاه می‌توان اقدام به دریافت اجازه ازدواج مجدد از دادگاه نمود.

۴- چنانچه زن به جنون مبتلا باشد، بیماری‌های ناعلاج و اعتیاد سخت هم دادگاه اجازه ازدواج مجدد را به زوج خواهد داد.

۵- محکومیت زوجه به حبس به مدت ۵ سال یا بیش از آن هم از قبیل مواردی می‌باشد که با اثبات آن به دادگاه شوهر قادر است نسبت به گرفتن مجوز ازدواج مجدد اقدام نماید.

دادخواست ازدواج مجدد مرد

۶- چنانچه زوجه زندگی و محل سکونت مشترکشان را ترک نماید، شوهر قادر به کسب اجازه ازدواج مجدد از دادگاه خواهد بود.

۷- غایب بودن و مفقود الاثر شدن زوجه نیز از دیگر شرایط لازم جهت کسب اجازه ازدواج مجدد از دادگاه می‌باشد.

مدارک لازم جهت اخذ مجوز ازدواج مجدد
شروط یاد شده جهت اقدام نسب به کسب مجوز ازدواج مجدد ضروری می‌باشد، ولی کافی نیست. در صورتی که شوهر قصد اخذ مجوز ازدواج مجدد از دادگاه را دارد می‌بایست مدارک و مستندات مورد نیاز جهت اثبات ادعای خویش را به دادگاه ارائه دهد.

ارائه مدارک و مستندات مورد نیاز جهت اثبات دادخواست، انجام تحقیقات لازم و ضروری از سوی دادگاه، بررسی مهیا بودن امکان اجرای عدالت میان دو همسر، دادگاه توانایی شوهر از جمله توانایی‌های مالی وی را مورد بررسی قرار می‌دهد

موارد بیان شده فقط چند مورد از مواردی می‌باشد که دادگاه جهت صدور مجوز ازدواج مجدد مورد بررسی قرار می‌دهد. بعد از طی تمامی مراحل و در صورت تائید شدن از طرف قاضی مجوز ازدواج مجدد صادر می‌گردد.

مراحل دریافت اجازه ازدواج مجدد از دادگاه
چنانچه شوهر شرایط و مدارک مورد نیار جهت اخذ مجوز ازدواج مجدد را دارا باشد، می‌بایست مراحل زیر را طی کند.

در مرحله نخست شوهر می‌بایست با همراه داشتن مدارک شناسایی و مدارک و مستنداتی که بیان کننده ادعای وی است به دفتر خدمات الکترونیکی قضائی مراجعه نماید.

با رجوع به این دفاتر قادر است دادخواست خویش را به طرفیت همسر نخست خود تنظیم نماید. سپس می‌بایست خواسته خویش را که اخذ مجوز ازدواج مجدد می‌باشد را از دادگاه درخواست نماید.

بعد از آنکه تقاضای اخذ مجوز ازدواج مجدد در دفتر خدمات الکترونیکی قضائی ثبت گردید، به شعبه مربوطه ارسال و بررسی می‌شود. قاضی پرونده نسبت به بررسی دادخواست اقدام می‌نماید.

موضوعات متعددی اعم از درستی ادعای شوهر مبنی بر شامل شدن جهت اخذ مجوز ازدواج مجدد از دادگاه، توانایی مالی و… مورد بررسی قرار می‌گیرد.

در صورتی که قاضی به این نتیجه برسد که شوهر تمکن مالی تامین دو زندگی را دارد مجوز ازدواج مجدد به وی خواهد داد. در غیر این حالت چنانچه قاضی به این نتیجه برسد که شوهر توانایی اداره دو زندگی را ندارد تقاضای وی رد می‌شود.

چنانچه شوهر بدون داشتن رضایت همسر اول یا بدون اخذ مجوز ازدواج مجدد از طرف قاضی نسبت به ازدواج مجدد اقدام نماید، طبق قوانین حق ندارد ازدواج دوم خویش را به صورت قانونی ثبت کند.

سر دفتر دفاتر ثبت ازدواج نیز بدون کسب رضایت همسر نخست و یا مجوز ازدواج مجدد حق ثبت قانونی ازدواج دوم را نخواهند داشت.

چنانچه بدون رضایت همسر نخست و یا داشتن مجوز ازدواج مجدد، ازدواج دوم کسی را ثبت نمایند قانون آنها را از ادامه اشتغال محروم می‌نماید.

ازدواج موقت ملزم به ثبت قانونی نیست. جز آنکه زوجه باردار شود یا شوهر و زن تصمیم به ثبت قانونی آن داشته باشند.

چه مدت زمان عدم تمکین زن برای ازدواج مجدد مرد لازم می باشد
اثبات عدم تمکین زوجه در دعوای عدم تمکین دو اثر عمده به دنبال خواهد داشت. از جمله اصلی‌ترین آثار عدم تمکین زوجه آن می‌باشد که در صورتی که در دادگاه عدم تمکین زوجه به اثبات رسید، نفقه زوجه قطع خواهد شد.

چرا که در صورتی که زوجه اقدام به ترک محل سکونت مشترک کرده باشد به این خاطر که انجام وظایف زناشویی بین زوجین مقدور نیست، شوهر هم ملزم به پرداخت نفقه نخواهد بود.

علاوه بر این در شرایطی که عدم تمکین زوجه برای قاضی دادگاه به اثبات رسید و قاضی دادگاه از این موضوع آگاهی پیدا کرد که زوجه اقدام به ترک زندگی مشترک کرده است و تصمیم ندارد در طول مدت زمان مشخصی به زندگی مشترک بازگردد و زن ناشزه می‌باشد، شوهر خواهد توانست از دادگاه درخواست داشته باشد که حکم اجازه ازدواج مجدد او را صادر کند. از این رو گاهی این سوال به وجود می‌آید که چه مدت زمان عدم تمکین زن برای ازدواج مجدد شوهر لازم خواهد بود؟

حکم ازدواج مجدد مرد

نمی‌توان مدت زمان و مهلت معینی به جهت عدم تمکین زوجه و صدور حکم اجازه ازدواج مجدد از طریق مرد بیان داشت؛ از این رو آنچه که اهمیت دارد این است که برای قاضی دادگاه محرز شود که زوجه تصمیم به بازگشت به محل سکونت مشترک و تمکین از همسر خود را ندارد.

با این حال به این خاطر که شوهر قادر باشد اجازه ازدواج مجدد از دادگاه دریافت کند، می‌بایست این مسئله را از دادگاه درخواست کند.

سپس قاضی دادگاه در شرایطی که محرز گردد که زوجه از شوهر خویش تمکین نکرده است و تصمیم به بازگشت به منزل خود و ادامه زندگی مشترک را ندارد و به این خاطر شوهر در اضطرار ناشی از عدم تمکین خاص و عام زوجه خود قرار گرفته است، می‌تواند حکم ازدواج مجدد برای شوهر را صادر نماید و این موضوعیت ندارد که زوجه چه مدت زمان عدم تمکین کرده است.

با این حال مدت زمان و فرصت عدم تمکین زوجه جهت صدور اجازه ازدواج مجدد مرد می‌بایست به گونه‌ای باشد که واقعا مرد در این شرایط دچار اضطرار گردیده باشد و به صرف اینکه زوجه در مدت چند روز و یا چند هفته از شوهر خویش تمکین نکرده است، قاضی حکم ازدواج مجدد صادر نخواهد کرد. علاوه بر این هنگامی که عدم تمکین زوجه بنا به علل موجهی انجام شده باشد نیز جواز ازدواج مجدد را صادر نخواهد کرد.

برای مشاوره وراه کارهای بیشتری در مورد بحث عدم تمکین واجازه ازدواج مجدد زوج با وکلای ما در موسسه حقوقی محمدرضا مه دادگر تماس حاصل نمایید.

www.instagram.com/mehdadgar

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *