تجدید نظرخواهی از آراء حقوقی 2

تجدید نظرخواهی از آراء حقوقی 2

به قلم محمدرضا مه وکیل پایه یک دادگستری

طرفين دعوا يا وكلا و يا نمايندگان قانونی آنها حق درخواست تجدیدنظر را دارند.

تجدیدنظر خواهی از آرای حقوقی مستلزم تقدیم دادخواست تجدیدنظر و پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر می باشد.

آرای قابل تجدیدنظر:

آرای دادگاه های عمومی و انقلاب در امور حقوقی قطعی است،

مگر در مواردی كه طبق قانون قابل درخواست تجديدنظر باشد که در زیر به آراء قابل تجدیدنظر اشاره می شود.

احکام قابل تجدیدنظر:

احكام زير قابل درخواست تجديدنظر می باشد:

‌1_در دعاوی مالی كه خواسته يا ارزش آن از سه ميليون ريال بیشتر باشد.

2_كليه احكام صادره در دعاوی غيرمالی.

3_حكم راجع به متفرعات دعوا درصورتی كه حكم راجع به اصل دعوا قابل تجديدنظر باشد.

احكام مستند به اقرار در دادگاه يا مستند به رأی يك يا چند نفر كارشناس كه طرفين كتباً رأی آنان را قاطع دعوا قرار داده باشند قابل‌درخواست تجديدنظر نيست.

مگر درخصوص صلاحيت دادگاه يا قاضی صادركننده رأی.

قرار های قابل تجدیدنظر:

قرارهای زير قابل تجديدنظر است.

درصورتی كه حكم راجع به اصل دعوا قابل درخواست تجديدنظر باشد:

1_قرار ابطال دادخواست يا رد دادخواست كه از دادگاه صادر شود.

2_قرار رد دعوا يا عدم استماع دعوا.

3_قرار سقوط دعوا.

‌4_قرار عدم اهليت يكی از طرفين دعوا.http://www.law.com

درصورتی كه طرفين دعوا با توافق كتبی حق تجديدنظرخواهی خود را ساقط كرده باشند تجديدنظرخواهی آنان مسموع نخواهد بود.

مگر درخصوص صلاحيت دادگاه يا قاضی صادركننده رأی و تجديدنظرخواهی از آرای قابل تجديدنظر كه در قانون احصاء گرديده مانع اجرای حكم خواهد بود،

هرچند دادگاه صادركننده رأي آن را‌قطعي اعلام نموده باشد مگر در مواردی كه طبق قانون استثناء شده باشد.

چنانچه قاضی صادركننده رأی متوجه اشتباه خود شود مستدلاً پرونده را به دادگاه تجديدنظر ارسال می دارد.

دادگاه يادشده باتوجه به‌دليل ابرازی،رأی صادره را نقض و رسيدگی ماهوی خواهد كرد.

البته این موضوع مانع از تجدیدنظر خواهی نخواهد بود و تجدیدنظر خواه می بایست شخصاً و یا توسط وکیل خود و در مهلت مقرر تجدیدنظرخواهی بنماید.

مهلت تجدیدنظر:

مهلت درخواست تجديدنظر اصحاب دعوا،

برای اشخاص مقيم ايران بيست روز و برای اشخاص مقيم خارج از كشور دوماه از تاريخ‌ابلاغ يا انقضای مدت واخواهی است.

و هرگاه يكی از كسانی كه حق تجديدنظرخواهی دارند قبل از انقضاء مهلت تجديدنظر ورشكسته يا محجور يا فوت شود،

مهلت جديد از‌تاريخ ابلاغ حكم يا قرار در مورد ورشكسته به‌مدير تصفيه و درمورد محجور به قيم و درصورت فوت به وارث يا قائم‌مقام يا نماينده قانوني وارث شروع‌ می شود.

واگرسمت يكی از اشخاصی كه به‌عنوان نمايندگی از قبيل ولايت يا قيمومت و يا وصايت در دعوا دخالت داشته‌اند قبل از انقضای مدت‌تجديد نظر خواهی زايل گردد،

مهلت مقرر از تاريخ ابلاغ حكم يا قرار به كسی كه به‌اين سمت تعيين می شود،

شروع خواهد شد و اگر زوال اين سمت به‌واسطه رفع حجر باشد،

مهلت تجديدنظرخواهی از تاريخ ابلاغ حكم يا قرار به‌كسی كه از وی رفع حجر شده است شروع می گردد.

دادخواست تجدیدنظر و شرایط آن:

در دادخواست بايد نكات زير قيد شود:

1_نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و ساير مشخصات تجديدنظر خواه و وكيل او درصورتی كه دادخواست را وكيل داده باشد.

2_نام و نام خانوادگی،

اقامتگاه و ساير مشخصات تجديدنظر خوانده.

3_حكم يا قراری كه از آن درخواست تجديدنظر شده است.

4_دادگاه صادركننده رأی.

5_تاريخ ابلاغ رأی.

6_دلايل تجديد نظر خواهی.

هرگاه دادخواست دهنده عنوان قيمومت يا ولايت يا وصايت يا وكالت يا مديريت شركت و امثال آن را داشته باشد،

بايد رونوشت يا‌ تصوير سندی را كه مُثبِت سمت او می باشد،

پيوست دادخواست نمايد.https://www.mehdadgar.ir

‌دادخواست و برگه های پيوست آن بايد در دونسخه و درصورت متعدد بودن طرف به‌تعداد آنها به علاوه يك نسخه باشد.

‌اگر مشخصات تجديدنظر خواه در دادخواست معين نشده و معلوم نباشد كه دادخواست دهنده چه كسی می باشد،

یا اقامتگاه او معلوم‌ نباشد و قبل از انقضای مهلت،

دادخواست تكميل يا تجديد نشود،

پس از انقضای مهلت دادخواست يادشده به‌موجب قرار دادگاهی كه دادخواست را‌ دريافت نموده رد می گردد.

اين قرار نسبت به اصحاب دعوا ظرف ده روز از تاريخ الصاق به ديوار دادگاه قابل اعتراض در دادگاه تجديدنظر خواهد بود.

جهات تجدیدنظر:

تجدیدنظر خواهی به استناد یکی از جهات زیر صورت می گیرد:

1_ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه.

2_ادعای فقدان شرايط قانونی شهادت شهود.

3_ادعای عدم توجه قاضی به دلايل ابرازی.

‌4_ادعای عدم صلاحيت قاضی يا دادگاه صادر كننده رأی.

5_ادعای مخالف بودن رأی با موازين شرعی و يا مقررات قانونی.

‌تبصره_اگر درخواست تجديدنظر به استناد يكی از جهات مذكور به‌عمل آمده باشد درصورت وجود جهات ديگر،

مرجع تجديدنظر به‌آن جهت هم رسيدگی می نمايد.

چنانچه در خصوص موضوع تجدیدنظرخواهی از آراء حقوقی سوالی یا پرونده ای داشته اید می توانید با وکلای موسسه حقوقی محمدرضا مه دادگر در ساعات اداری تماس حاصل فرمایید.

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *