دعاوی ملکی قسمت 4

دعاوی ملکی قسمت 4

قلع و قمع بنای غیرمجاز

مبنای حقوقی دادخواست

در  قسمت قبل در مقاله های دعاوی ملکی قسمت 3 در خصوص برخی از دعاوی ملکی توضیحاتی داده شد در این مقاله به بررسی ادامه دعاوی ملکی مبحث قلع و قمع بنای غیرمجاز میپردازیم.
 همان گونه که از اسم دعوی مشخص است اگر متصرف بدون مجوز قانونی یا قراردادی اقداماتی مانند احداث بنا یا کاشتن درخت و زراعت در ملکی داشته باشد،شخص ذی نفع میتواند قلع و قمع بنای غیر مجاز را از دادگاه بخواهد. https://rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=2559

طرفین دعوی

خواهان در دعوی قلع و قمع کسی است که در ملک او به صورت غیر قانونی احداث بنا یا کاشت درخت شده استو شخصی که در ملک دیگری بنا احداث کرده و یا درخت کاشته است خوانده محسوب میشود.
دعاوی ملکی قسمت 4موسسه حقوقی محمدرضا مه دادگر
قلع و قمع بنای غیرمجاز

مرجع صالح جهت رسیدگی

از ان جا که این دعوی همیشه در مورد اموال غیر منقول حاصل میشود لذا دعوی قلع و قمع در دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول طرح میشود.

نحوه اجرای رای

عملیات اجرای حکم بعد از قطعی شدن رای شروع میشود و پس از صدور اجراییه واحد اجرا میتواند راسا نسبت به قلع و قمع بنا اقدام نمید.

برخی نکات کلیدی مرتبط با دعوی قلع و قمع بنای غیرمجاز

1:امکان طرح دعاوی ملکی دیگر که ارتباط کامل با موضوع قلع و قمع دارند در این دادخواست وجود دارد نظیر دعوای خلع ید یا رفع تصرف عدوانی.
2:چنان چه این دعوی مستقل از خلع ید مطرح شود حتما باید بعد از دعوای خلع ید طرح شود.بنابراین قبل از دعوای خلع ید شنیده نمیشود.مگر در مواردی که ملک در تصرف خواهان باشد.
3:در صورت صدور حکم کیفری مبنی بر محکومیت متصرف بنای احداث شده و یا اگر درختی کاشته شده باشد برای قلع و قمع بنا و یا درختان موجود در ملک باید دادخواست حقوقی قلع و قمع مطرح شود و امکان قلع و قمع به استناد حکم کیفری وجود ندارد.
4:شخصی که زمین یا باغی را برای مدت معینی اجاره کرده است که در ان زراعت و… کند،اگر ثالثی بدون اجازه او اقدام به کشت و زرع یا احداث بنا در عین مستاجره کند مالک منافع میتواند از محکمه تقاضای قلع و قمع ان را کند.
5:اگر خواهان اجازه احداث یا غرس اشجار را داده باشد دیگر نمیتواند قلع و قمع ان را بخواهد و صرفا مستحق دریافت اجرت المثل است.
6:این دعوی منوط به داشتن سند مالکیت است و اگر خواهان سند مالکیت ملک و یا منافع را ارایه دهد دعوی رد میشود.
7:اگر اعیان احداثی ناشی از حق زارعانه باشد نمیتوان قلع و قمع ان را از محکمه درخواست کرد.
8:اگر برای دادگاه محرز شود فردی که ملک را متصرف شده است بدون سونیت یا بر اثر اشتباه محاسباتی در ملک بنا ساخته و یا درخت غرس کرده و میزان ضرری که در نتیجه قلع و قمع به متصرف وارد میشود بسیار بیشتر از ضرر مالک است در صورت موافقت متصرف به پرداخت قیمت زمین به مالک دادگاه حکم به قلع و قمع مستحدثات نمیدهد بلکه حکم به پرداخت قیمت زمین توسط متصرف و اصلاح سند صادر میکند.

مستندات قانونی

در صورتی که در ملک مورد حکم تصرف عدوانی زراعت شده باشد اگر موقع برداشت محصول رسیده باشد متصرف عدوانی باید فورا محصول را برداشت و اجرت المثل را تادیه نماید چنان چه موقع برداشت محصول فرا نرسیده باشد چه این که بذر روییده باشد یا نروییده باشد محکوم له پس از جلب رضایت متصرف عدوانی مخیر است بین اینکه قیمت زراعت را نسبت به صاحب بذر و دسترنج او پرداخت نماید و ملک را تصرف کند یا ملک را تا پایان برداشت محصول در تصرف متصرف عدوانی باقی گذارد و اجرت المثل ان را دریافت نماید هم چنین محکوم له میتواند متصرف عدوانی را به معدوم کردن زراعت و اصلاح اثار تخریبی که توسط وی صورن گرفته مخیر کند.

در نهایت چنانچه در خصوص این مقاله نظری داشته در قسمت دیدگاه ها میتوانید بیان نمایید هم چنین در صورت هرگونه مشاوره در خصوص دعاوی ملکی میتوانید با وکلای متخصص موسسه حقوقی محمدرضا مه دادگر با شماره های 77723606 و 77724264 تماس بفرمایید.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *