دعاوی ملکی قسمت 11

دعاوی ملکی قسمت 11

برخی مستندات قانونی درخصوص اعتراض به تصمیم واحد ثبتی درخصوص فراز

ماده 1 قانون افراز و فروش املاک مشاع

افراز املاک مشاع که جریان ثبتی آن ها خاتمه یافته اعم از اینکه در دفتر املاک ثبت شده یا نشده ، باشد در صورتی که مورد تقاضای یک یا چند شریک باشد با واحد ثبتی محلی خواهد بود که ملک مذکور در حوزه آن واقع است. واحد ثبتی با رعایت کلیه ی قوانین و مقررات ، ملک مورد تقاضا را افراز می کند.
تبصره : نسبت به ملک مشاع که برای آن سند مالکیت معارض صادر شده ، تا زمانی که رفع تعارض نشده باشد، اقدام به افراز نخواهد شد.

(چنانچه در خصوص دعاوی ملکی علاقه به مطالعه داشته می توانید به دعاوی ملکی قسمت 10 مراجعه نمایید.)

ماده 2  قانون افراز و فروش املاک مشاع

تصمیم واحد ثبتی قابل اعتراض از طرف هر یک شرکا در دادگاه شهرستان محل وقوع  ملک است. مهلت اعتراض ده روز از تاریخ ابلاغ تصمیم ، مورد اعتراض می باشد. دادگاه شهرستان به دعوی ، رسیدگی کرده و حکم مقتضی صادر خواهد کرد. حکم دادگاه شهرستان ، قابل شکایت فرجامی است.

ماده 6 آیین نامه قانون افراز و فروش املاک  مشاع

تصمیم مسئول واحد ثبتی به ضمیمه ی یک نسخه از صورت مجلس و فتوکپی نقشه افرازی ( در صورتی که ملک قابل افراز اعلام شود)به کلیه شرکا ابلاغ می شود. تا چنانچه اعتراضی داشته باشند، وفق مقررات  ماده 2 قانون افراز و فروش املاک  به مشاع دادگاه شهرستان محل وقوع ملک تسلیم کنند. طریقه ابلاغ ، مطابق با مقررا ت ابلاغ در آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا می باشد.
دعاوی ملکی قسمت 11 - موسسه حقوقی محمدرضا مه دادگر
دعاوی ملکی قسمت 11

رویه و نظرات قضایی

رای شماره 749 مورخ 88/5/28 شعبه ی 49 دادگاه تجدید نظر استان تهران
در این دعوا تجدید نظر خواه اداره ثبت اسناد و املاک کرج است که از دادنامه صادره از مرجع…. تجدید نظر خواهی کرده اند که طی آن رئیس دادگاه بدوی ، نسبت به  تصمیم واحد ثبتی شهرستان کرج مبنی بر غیر قابل افراز بودن زمین ، برابر دادنامه صادر شده ، منتهی به فسخ و نقض تصمیم واحد ثبتی شده و تجدید نظر خواهی در مهلت قانونی به عمل آمده است. نظر به این که اعتراضات تجدید نظر خواه ، متضمن مراتبی نیست که نقص دادنامه ی صادر شده را ایجاب کند ، بنابر این رای صادر شده تایید می شود.
رای شماره 757 مورخ 82/4/21 شعبه ی 8 دادگاه تجدید نظر استان تهران
تصمیم اداره ثبت ، مبنی بر غیر قابل افراز بودن ملک باید به کلیه ی مالکین مشاع، ابلاغ و در صورت عدم  اعتراض ، دادگاه دستور فروش ملک را صادر کند.
نظریه ی مشورتی شماره ی 7/4760 مورخ 1386/7/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
هر چند بر اساس مقررات کلی و ماده 2 قانون افراز و فروش املاک مشاعی ، تصمیمات مسئول ثبت که قابل اعتراض می باشد، باید به اشخاص ذی نفع ابلاغ شود، ولی با التفات به ماده6 آیین نامه ی اجرایی قانون مذکور و عبارت : ((در صورتی که ملک قابل افراز اعلام شود.)) چنین به نظر می رسد در مواردی که ملک قابل افراز  تشخیص داده نمی شود ، نیازی به اعلام مراتب به سایر مالکین نباشد و معترض به تصمیم مسئول ثبت و در مورد تقاضای کسی که درخواست فروش را به لحاظ عدم امکان افراز ملک می کند ، با تقدیم دادخواست به مرجع صالح ( دادگاه عمومی حقوقی ) به طرفین مالکین دیگر و پیوست کردن مدارک دعوی ، سایری را در جریان رسیدگی به دعوی افراز و تصمیمیات متخذه، قرار می دهد.بنابر این با وجوداعلام مراتبد به سایر مالکین ، چنانچه احدی از مالکین  معترض به تصمیم اداره ی ثبت بوده و دادخواست اعتراض به دادگاه تقدیم کرده باشد، هر دو پرونده تواما مورد رسدگی قرار گرفته و اتخاذ تصمیم خواهد شد.https://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=2126

(( در نهایت چنانچه در خصوص موضوع دعاوی ملکی سوال حقوقی یا پرونده ای داشته می توانید با وکلای متخصص در موسسه حقوقی محمدرضا مه دادگر با شماره 77723606 و 77724264 تماس حاصل فرمایید.))

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *