مباحث حقوقی راجع به چک__موسسه حقوقی محمدرضا مه دادگر

نکات حقوقی چک قسمت 14

نکات حقوقی چک

چک

در نوع سوم اساسا شخص معینی بر روی چک درج نمی شود و چک در ید هر کس باشد مالک آن خواهد بود. قانون گذار در اصلاحات سال ۱۳۹۷ بر قانون صدور چک ماده ۲۱ مکرر و تبصره های آن را به ایر قانون الحاق نمود که با توجه به این ماده و تبصره ۱ آن، از زمان اجرایی شدن این ماده صدور چک در وجه حامل غیر ممکن خواهد بود. ماده ۲۱ مکرر ق ص ج مقرر می دارد. بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت دو سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون در مورد اشخاص ورشکسته معسر از پرداخت محکوم به یا دارای چک برگشتی رفع شود اثر نشده از دریافت دسته چک و صدور چک جدید در سامانه صیاد و استفاده از چک موردی جلوگیری کرده و همچنین امکان استعلام آخرین وضعیت صادر کننده چک شامل سقف اعتبار مجاز سابقه چک برگشتی در سه سال اخیر و میزان تعهدان چک های تسویه نشده را صرفاً برای کسانی که قصد دریافت چک را دارند، فراهم نماید سامانه مذکور به نحوی خواهد بود که صدور هر برگه چک مستلزم ثبت هویت دارنده مبلغ و تاریخ متدرج در چک برای شناسه یکتای برگه چک توسط صادر کننده بوده  و امکان انتقال چک به شخص دیگر توسط دارنده تا قبل از تسویه آن با ثبت هویت شخص جدید برای همان شناسه یکتای چک امکان پذیر باشد. مبلغ چک نباید از اختلاف سقف اعتبار مجاز و تعهدات چکهای تسویه نشده بیشتر باشد.دعاوی چک قسمت 12

تبصره ۱ – در مورد چکهایی که پس از گذشت دو سال از لازم الاجراء شدناین قانون صادر می شوند تسویه چک صرفاً در سامانه تسویه چک (چکاوک) طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه دارنده نهائی چک بر اساس استعلام از سامانه صیاد انجام خواهد شد و در صورتی که مالکیت آنها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول این قانون نبوده و بانکها مکلفند از پرداخت وجه آنها خودداری نمایند. در این موارد صدور و پشت نویسی چک در وجه حامل ممنوع است و ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت نویسی چک خواهد بود. چک هایی که تاریخ صدور آنها قبل از زمان مذکور باشد، تابع قانون زمان صدور می باشد…» همان گونه که ملاحظه میشود وفق این ماده، هویت دارنده چک باید در شناسه یکتای برگه چک قید شود و امکان انتقال چک تا ثبت هویت دارنده در همین سامانه وجود نخواهد داشت و لذا صدور چک در و ری نمره ۱ این ماده غیر مجاز است. عملاً غیر ممکن خواهد شد.https://rc.majlis.ir/fa/law/show/97463

دعاوی چک
وکیل چک

 

 نکته: اگر نام دارنده چک بر روی آن قید نشود، یعنی در ق قسمت در وجه ذکر نشود بلکه ونه : عبارت در وجه حامل ذكر و خالم … نه نام شخص معینی باشد. آیا این چک باید در وجه حامل تلقی شه شود؟ یا اینکه این قسمت را اعطا می که می کند؟ رای اصراری آقای خانم این قسمت شماره ۲۵ مور قیمت خالی مادر کننده به دارنده به دارنده وکالت در درج این قسمت مورخ ۱۳۷۴/۸/۹ دیوان عالی کشور ور درباره سفت سفته ای که نام دارنده (متعهدله) بر روی آن درج نشده این سفته را در وجه حامل دانسته است.

به نظر می رسد که این چک در وجه حامل تلقی قی نمی شود. بلکه صادر کننده با اعطای وکالت به دارنده درج نام دارنده را به وی واگذار کرده است. لذا اگرگذاشته و نام دارنده و یا د ه و یا در وجه حامل بودن را درج نکند، چک ناقص بوده و هنوز حامل کند که قصد توکیل ندارد و در عین حال این قسمت را خالی صادر کننده تصریح کند گذاشته و نام دارنده و یا در وجه حامل بودن را درج نکند، چک ناقص بوده و هنوز به مرحله صدو دور نرسیده است.
دارنده چک تعهدات هم نماید دارنده بوده و هویت خط زدن قید «به به حواله کرد چک فقط در اختیار دیگری وصول نشود. حال چند آقای الف باشد و توسط شخص . سؤال مطرح می شود: چک مشروط محسوب می شود و آثار چک مشروط بر آن ۱ آیا این چک ثبت انها نوع در وجه آقای الف و قید یا به حواله کرد ن این است که صادر کننده قصد دارد اگر بر روی چک درج زده شود. معنای آن ! توسط صادر کننده خط بار می شود؟ ماده ۱۳ ق ص ج فاقد به نظر می رسد این چک چک مشروط که وفق . د این است که وصف کیفری باشد نیست؛ زیرا منظور از چک مشروط ای وصول وجه چک، مشروط به شرطی شده باشد؛ یعنی صادر کننده انتقال دهنده با دارنده شروطی را خارج از نفس صدور چک مقرر می با تحقق با می کند تا در وجه وجه چک شود.

در نهایت چنانچه سوالی در خصوص موضوع این مقاله یا مشورن جهت دعاوی چک داشته میتوانید با وکلای موسسه حقوقی محمدرضا مه دادگر با شماره های 77723606 و 77724264 تماس بفرمایید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *