مطالبه وجه بابت سهم مالک از هزینه ی تخلفات ساختمانی__موسسه حقوقی محمدرضا مه دادگر

وکیل دعاوی ملکی قسمت 17

وکیل دعاوی ملکی قسمت 17

در این مقاله توضیحاتی در خصوص موضوع قید شده داده شده است و شما می توانید با وکلای موسسه حقوقی محمدرضا مه دادگر در ارتباط باشید

تایید انفساخ قرارداد

مبنای حقوقی دادخواست

این امکان وجود دارد که عقود و قراردادها پس از آن که به صورت صحیح تشکیل شدند. در شرایطی بدون نیاز به اراده ی حقوقی جدید، منحل شوند. برای این نوع از انحلال عقد، واژه ی انفساخ به کار برده می شود.

انفساخ قرارداد به دو شکل قابل تصور است. ممکن است در قرارداد، شرط شود در صورت ایجاد شرایط خاصی، مانند عدم انجام تعهد از سوی یکی از طرفین، قرارداد منحل و منفسخ شود. هم چنین ممکن است انفساخ به حکم قانون باشد.

مانند انفساخ عقد وکالت در صورت فوت یا حجر یکی از طرفین اگر چه پس از انفساخ ،عقد، ضرورتی به ارایه ی دادخواست حقوقی وجود ندارد و کسی که از انفساخ نفع میبرد میتواند در صورت استناد طرف دیگر به قرارداد، به عنوان دفاع به انفساخ استناد کند؛ اما در برخی موارد، ذی نفع به جهت تعیین تکلیف موضوع و یا ادعاهای احتمالی که ممکن است از سوی طرف دیگر قرارداد مطرح شود و یا استفاده از آثار حقوقی انفساخ میتواند، دادخواست تأیید انفساخ را تقدیم دادگاه کند.

دادگاه پس از بررسی تحقق انفساخ، رأی به تأیید انفساخ می دهد. طرفین دعوی هر کدام از طرفین که بخواهند انفساخ را مورد تأیید مرجع رسمی برسانند و از ند میتوانند با سمت خواهان علیه ی طرف دیگر قرار داد. آثار انحلال استفاده کنند. طرح دعوی کنند.

مرجع صالح برای رسیدگی با توجه به این که تأیید انفساخ در این جا به طور خاص در مورد اموال غیر منقول، مورد نظر است، دادگاه محل وقوع ملک، صالح به رسیدگی است. نحوه ی اجرای رأی دادگاه تنها انفساخ را تأیید می کند و رای دادگاه نیاز به صدور اجراییه ندارد

قرارداد مبنای حقوقی دادخواست این امکان وجود دارد که عقود و قراردادها پس از آن که به صورت صحیح تشکیل شدند. در شرایطی بدون نیاز به اراده ی حقوقی جدید، منحل شوند.

برای این نوع از انحلال عقد، واژه ی انفساخ به کار برده می شود. انفساخ قرارداد به دو شکل قابل تصور است.

ممکن است در قرارداد، شرط شود در صورت ایجاد شرایط خاصی، مانند عدم انجام تعهد از سوی یکی از طرفین، قرارداد منحل و منفسخ شود. هم چنین ممکن است انفساخ به حکم قانون باشد.

مانند انفساخ عقد وکالت در صورت فوت یا حجر یکی از طرفین اگر چه پس از انفساخ ،عقد، ضرورتی به ارایه ی دادخواست حقوقی وجود ندارد و کسی که از انفساخ نفع میبرد میتواند در صورت استناد طرف دیگر به قرارداد، به عنوان دفاع به انفساخ استناد کند؛ اما در برخی موارد، ذی نفع به جهت تعیین تکلیف موضوع و یا ادعاهای احتمالی که ممکن است از سوی طرف دیگر قرارداد مطرح شود و یا استفاده از آثار حقوقی انفساخ میتواند، دادخواست تأیید انفساخ را تقدیم دادگاه کند.

دادگاه پس از بررسی تحقق انفساخ، رأی به تأیید انفساخ می دهد. طرفین دعوی هر کدام از طرفین که بخواهند انفساخ را مورد تأیید مرجع رسمی برسانند و از ند میتوانند با سمت خواهان علیه ی طرف دیگر قرار داد. آثار انحلال استفاده کنند.

طرح دعوی کنند. مرجع صالح برای رسیدگی با توجه به این که تأیید انفساخ در این جا به طور خاص در مورد اموال غیر منقول، مورد نظر است، دادگاه محل وقوع ملک، صالح به رسیدگی است. نحوه ی اجرای رأی دادگاه تنها انفساخ را تأیید می کند و رای دادگاه نیاز به صدور اجراییه ندارد.
وکیل دعاوی ملکی قسمت 17-موسسه حقوقی محمدرضا مه دادگر
وکیل دعاوی ملکی قسمت 17-موسسه حقوقی محمدرضا مه دادگر

قرارداد مبنای حقوقی دادخواست این امکان وجود دارد که عقود و قراردادها پس از آن که به صورت صحیح تشکیل شدند. در شرایطی بدون نیاز به اراده ی حقوقی جدید، منحل شوند.

برای این نوع از انحلال عقد، واژه ی انفساخ به کار برده می شود. انفساخ قرارداد به دو شکل قابل تصور است. ممکن است در قرارداد، شرط شود در صورت ایجاد شرایط خاصی، مانند عدم انجام تعهد از سوی یکی از طرفین، قرارداد منحل و منفسخ شود. هم چنین ممکن است انفساخ به حکم قانون باشد.
مانند انفساخ عقد وکالت در صورت فوت یا حجر یکی از طرفین اگر چه پس از انفساخ ،عقد، ضرورتی به ارایه ی دادخواست حقوقی وجود ندارد و کسی که از انفساخ نفع میبرد میتواند در صورت استناد طرف دیگر به قرارداد، به عنوان دفاع به انفساخ استناد کند؛ اما در برخی موارد، ذی نفع به جهت تعیین تکلیف موضوع و یا ادعاهای احتمالی که ممکن است از سوی طرف دیگر قرارداد مطرح شود و یا استفاده از آثار حقوقی انفساخ میتواند، دادخواست تأیید انفساخ را تقدیم دادگاه کند.

دادگاه پس از بررسی تحقق انفساخ، رأی به تأیید انفساخ می دهد. طرفین دعوی هر کدام از طرفین که بخواهند انفساخ را مورد تأیید مرجع رسمی برسانند و از ند میتوانند با سمت خواهان علیه ی طرف دیگر قرار داد.

آثار انحلال استفاده کنند. طرح دعوی کنند. مرجع صالح برای رسیدگی با توجه به این که تأیید انفساخ در این جا به طور خاص در مورد اموال غیر منقول، مورد نظر است، دادگاه محل وقوع ملک، صالح به رسیدگی است. نحوه ی اجرای رأی دادگاه تنها انفساخ را تأیید می کند و رای دادگاه نیاز به صدور اجراییه ندارد.

وکیل دعاوی ملکی قسمت ۱۶

برخی نکات کلیدی مرتبط با دعوای

(۱) هر چند تأیید انفساخ قرارداد در این جا به عنوان دعوایی مجزا آورده شده است؛ ولی استناد به فسخ و انفساخ قرارداد ضمن دادخواست های دیگر یا در مقام دفاع از دعوی طرف مقابل نیز قابل طرح است.

(۲) شرط انفساخ صرفاً در قراردادی معتبر است که قابل انحلال باشد و انحلال آن نیز نیاز به تشریفات خاص نداشته باشد.

(۳) شرط انفساخ تنها ناظر به آینده است و در گذشته اثر ندارد. بنابراین تا قبل از انفساخ قرارداد همه ی آثار حقوقی عقد معتبر است.

(۴) اگر در قرارداد فروش ملک شرط شود که به عنوان مثال در صورت برگشت خوردن چک خریدار قرارداد منفسخ میشود در صورتی که خریدار قبل از برگشت خوردن چک ملک را به دیگری منتقل کند با برگشت خوردن چک قراردادی که بین خریدار و فروشنده است منحل میشود؛ اما قرارداد دوم که طی آن خریدار ملک را به شخص دیگر منتقل کرده است، معتبر و صحیح است.

(۵) دعوای تنفیذ انفساخ در محاکم مسموع نیست زیرا انفساخ امری قهری است و نیازی به تنفیذ ندارد و صرفاً دعوای تأیید انفساخ، مسموع است.

مستندات قانونی ماده ی ۳۸۷ قانون مدنی اگر مبیع قبل از تسلیم بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود، بیع منفسخ و ثمن باید به مشتری مسترد شود. مگر این که بایع برای تسلیم به حاکم یا قایم مقام او رجوع کرده باشد که در این صورت تلف از مال مشتری خواهد بود. ماده ی ۴۸۳ قانون مدنی اگر در مدت اجاره عین مستأجره به واسطه ی حادثه کلا یا بعضاً تلف شود، اجاره از زمان تلف نسبت به مقدار تلف شده منفسخ میشود و در صورت تلف بعض آن مستأجر حق دارد اجاره را نسبت به بقیه فسخ کند یا فقط مطالبه ی تقلیل نسبی مال الاجاره کند. ماده ی ۵۲۷ قانون مدنی

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fvokalapress.ir%2F%25D8%25B1%25D8%25A3%25DB%258C-%25D9%2588%25D8%25AD%25D8%25AF%25D8%25AA-%25D8%25B1%25D9%2588%25DB%258C%25D9%2587-%25D8%25B4%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25B1%25D9%2587-%25DB%25B8%25DB%25B0%25DB%25B7-%25D8%25AF%25DB%258C%25D9%2588%25D8%25A7%25D9%2586-%25D8%25B9%25D8%25A7%25D9%2584%25DB%258C-%25DA%25A9%25D8%25B4%25D9%2588%25D8%25B1%2F&psig=AOvVaw2j9j00WLz7blZHMo2x5EWd&ust=1707632562213000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CAgQrpoMahcKEwjggsOUkaCEAxUAAAAAHQAAAAAQBA

هرگاه زمین به واسطه ی فقدان آب با علل دیگر از این قبیل از قابلیت انتقا ز انتفاع خارج شود و رفع مانع ممکن نباشد، عقد مزارعه منفسخ می شود.

ماده ی ۵۵۱ قانون مدنی عقد مضاربه به یکی از علل ذیل منفسخ می شود. ۱- در صورت موت یا جنون یا سفه احد طرفین -۲- در صورت مفلس شدن مالک ۳ در صورت تلف شدن تمام سرمایه و ریح ۴- در صورت عدم امکان تجارتی که منظو به منظور طرفین بوده است.

ماده ی ۶۲۸ ق ۶ قانون مدنی اگر در احوال شخص امانت گذار تغییری حاصل اصل شود، مثلاً اگر امانت گذار حجور شود عقد ودیعه منفسخ و ودیعه را را نمی توان ان مسترد کرد. مگر به کسی که حق اداره کردن اموال محجور را دارد.

ماده ی ۶۳۸ قانون مدنی عاریه عقدی است جایز و به موت هر یک از طرفین، منفسخ می شود. ماده ی ۶۸۳ قانون مدنی هر گاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل عملی را که مورد وکالت است، خود انجام دهد یا به طور کلی عملی که منافی با وکالت وکیل باشد به جا آورد، مثل این که مالی را که برای فروش آن وکالت داده بود، خود بفروشد، وکالت منفسخ می شود. ماده ی ۹۵۴ قانون مدنی کلیه ی عقود جایزه به موت احد طرفین منفسخ می شود و هم چنین به سفه در مواردی که رشد معتبر است.
رویه و نظریات قضایی رای شماره ی ۱۳۹۵ مورخ ۹۱/۱۱/۲ شعبه ی ۴۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران با انفساخ قرارداد تمام تعهدات و شروط ضمن عقد و آثار و نتایج آن مرتفع می شود و موجبی برای مطالبه ی خسارت تأخیر انجام تعهد، باقی نمانده است.

رأی شماره ی ۶۳۷ مورخ ۹۱/۱۱/۳۰ شعبه ی ۵۱ دادگاه تجدید نظر استان تهران اعلام انحلال و انفساخ قرارداد با تقدیم دادخواست به خواسته ی تأیید انحلال و انفساخ قرارداد تحقق می پذیرد و نیازی به اعلام جداگانه آن نیست.

رای شماره ی ۸۹۸ مورخ ۹۱/۷/۲۳ شعبه ی ۵۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران دعوی تنفیذ انفساخ قابلیت استماع نداشته و انفساخ محتاج به انشای اراده که در قبل از فسخ باشد و مدعی تحقق انفساخ به اثر نهایی آن باید توجه داشته باشد.

که همان بی اعتباری قرارداد و ابطال آن است. نظریه ی مشورتی شماره ی ۷/۳۲۴۶ مورخ ۷۵/۷/۱۱ اداره ی حقوقی قوه ی قضاییه به موجب ماده ی ۵۲۷ قانون مدنی در صورتی که زمین به واسطه ی فقدان آب یا علل دیگر از قابلیت انتفاع خارج شود و رفع مانع ممکن نباشد.

عقد مزارعه منفسخ و لكن روابط حقوقی و قرار فی ما بین نسبت به هزینه ها به قوت خود باقی است. قضاییه نظریه ی مشورتی شماره ی ۷/۳۲۷۷ مورخ ۶۳/۷/۲۲ اداره ی حقوقی قوه ی بلاعزل بودن وکالت مانع از این نیست که موکل شخصاً عمل مورد وکالت را انجام دهد.

چنانچه در خصوص موضوع سوال و یا پرونده اییی داشته اید می توانید در ساعات اداری با وکلای موسسه حقوقی محمد رضا مه دادگر تماس بگیرید.

09121597687

02177724264

02177723606

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *