الزام سازنده به اخذ بیمه های توافق شده در قرارداد__موسسه حقوقی محمدرضا مه دادگر

الزام سازنده به اخذ بیمه های توافق شده در قرارداد

الزام سازنده به اخذ بیمه های توافق شده در قرارداد

مبنای حقوقی دادخواست :

در پروژه‌های مشارکت در ساخت ، معمولا سازنده متعهد می‌شود که نسبت به اخذ برخی از انواع بیمه‌ها اقدام کند.

الزام به تنظیم سند رسمی وکالت کاری

مهمترین بیمه‌هایی که ممکن است ، سازنده طی قرارداد مشارکت در ساخت ، ملزم به گرفتن آن شود ،عبارتند از :

1__ بیمه مسئولیت مدنی ناشی از اجرای عملیات ساختمانی در قبال اشخاص ثالث.

2__ بیمه مسئولیت مدنی سازندگان ابنیه ، مقابل کارکنان ساختمانی.

۳__ بیمه تضمین کیفیت ساختمان (بیمه عیوب پنهان ساختمان).

با توجه به اینکه در صورت بروز خسارت مالی یا جانی در مسیر اجرای عملیات ساختمانی ، ممکن است مالک نیز علاوه بر سازنده مسئولیت حقوقی داشته باشد ، بنابراین گرفتن بیمه‌های مسئولیت ، بسیار مهم و حیاتی است و حتماً باید مسئولیت مالک ملک و سازنده ، تحت پوشش بیمه ایی قرار گیرد.

حال اگر سازنده از گرفتن بیمه‌های مورد تعهد استنکاف نماید، مالک می‌تواند الزام وی را از دادگاه بخواهد.

الزام سازنده به اخذ بیمه های توافق شده در قرارداد__موسسه حقوقی محمدرضا مه دادگر
الزام سازنده به اخذ بیمه های توافق شده در قرارداد__موسسه حقوقی محمدرضا مه دادگر

طرفین دعوا :

خواهان دعوا ، مالک و خوانده این دعوی ، سازنده است.

مرجع صالح برای رسیدگی :

دعوای الزام سازنده به اخذ بیمه‌های توافق شده در دادگاه محل وقوع قرارداد و یا محل اجرای تعهد ، قابل طرح است.

نحوه اجرای رای :

در صورت استنکاف محکوم علیه (سازنده )،مالک می‌تواند، اقدام به اخذ بیمه مورد توافق کند و هزینه  مربوطه را از سازنده ،مطالبه کند.

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.rrk.ir%2FLaws%2FShowLaw.aspx%3FCode%3D22994&psig=AOvVaw2yb_H_OpKd7vX964M5qmul&ust=1718174434297000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CAcQrpoMahcKEwig8aHY-NKGAxUAAAAAHQAAAAAQBA

در قراردادهای مشارکت در ساخت، معمولا ضمن قراردادی که به امضای مالک ملک و سازنده می‎ رسد، سازنده متعهد به اخذ برخی از بیمه‎ ها می‎ شود. مهم ترین بیمه ‎هایی که ممکن است سازنده متعهد به گرفتن آن ها باشد، عبارت از موارد ذیل است: بیمه مسئولیت مدنی ناشی از اجرای عملیات ساختمانی در قبال اشخاص ثالث:به طور مثال فرض کنید در هنگام گودبرداری، ساختمان کناری فرو بریزد و ساکنان آن ساختمان مصدوم شوند یا فوت کنند یا اینکه از طبقات فوقانی ساختمان در حال ساخت شما، قطعه‎ یا مصالحی رها شود و بر روی خودرو یا فرد رهگذری سقوط کند.در تمام موارد فوق، بیمه مسئولیت مدنی ناشی از اجرای عملیات ساختمانی از شما حمایت و خسارت‎ های مالی و جانی واردشده را جبران خواهد کرد.بیمه مسئولیت مدنی سازندگان ابنیه مقابل کارگران ساختمانی:بیمه مسئولیت مدنی سازندگان ابنیه، مقابل کارگران ساختمانی، عبارت از مسئولیت مدنی حرف های بیمه‎ گذار در قبال پرداخت هزینه پزشکی و غرامت صدمه جسمی، نقص عضو یا فوت کارکنان بیمه‎ گذار ناشی از حادثه موضوع بیمه است. بیمه تضمین کیفیت ساختمان (بیمه عیوب پنهان ساختمان):بیمه تضمین کیفیت ساختمان (بیمه عیوب پنهان ساختمان) نیز عبارت است از نقص در سازه‎‌های اصلی ساختمان ناشی از طراحی نادرست، ساخت معیوب، به‎ کارگیری مواد یا مصالح معیوب که در طی اعتبار بیمه‎ نامه به بیمه‌گر اعلام می‎ شود و مواردی که در زمان صدور گواهی پایان کار و گواهی تأیید بازرس فنی آشکار نشده باشد را تحت پوشش قرار می دهد.با توجه به موارد ذکرشده، اخذ بیمه‎ های مسئولیت بسیار مهم و حیاتی است و حتما باید مسئولیت مالک ملک و سازنده، تحت پوشش بیمه‎ ای قرار گیرد.چنانچه سازنده از گرفتن بیمه‎ های مورد تعهد در قرارداد خودداری ورزد، مالک می‎ تواند الزام وی را از دادگاه صالح بخواهد.دعوی الزام به اخذ بیمه‎ های توافق ‎شده در دادگاه محل اجرای قرارداد یا محل وقوع قرارداد قابل طرح است.بعد از برگزاری دادگاه و صدور رای قطعی به نفع مالک، سازنده از طریق دادگاه ملزم به اخذ بیمه‎ های مورد توافق می‎ شود.در صورت استنکاف محکوم ‎علیه (سازنده)، مالک می ‎تواند اقدام به اخذ بیمه‎ های مذکور کرده و سپس هزینه‎ های مربوطه را از سازنده مطالبه کند.نکات کلیدی مرتبط با دعوای الزام سازنده به اخذ بیمه‎ های توافق‎ شده:اخذ بخشی از بیمه‎ های ساختمانی الزام قانونی دارد. با این حال دعوای الزام سازنده به اخذ بیمه، تنها به استناد توافق و تعهد سازنده و مالک ضمن قرارداد منعقدشده بین طرفین قابل طرح است.چنانچه مالک ملک بدون حکم دادگاه، هزینه‎ های بیمه را پرداخت کند، بعدا نمی‎ تواند این هزینه ‎ها را از سازنده مطالبه کند.بهتر است سازنده و مالک هنگام عقد قرارداد مشارکت، از مشاوره یک کارشناس بیمه بهره ببرند تا شرایط و بندهایی را در قرارداد بگنجانند که حداکثر پوشش بیمه ‎ای را برای آن ها در پی داشته باشد. مستندات قانونی بر اساس ماده ۲۱۹ قانون مدنی، عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم‎ مقام آنها لازم‌‎الاتباع است؛ مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت ‌قانونی فسخ شود.همچنین طبق ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی، کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند، مسئول جبران خساراتی هستند که از طرف کارکنان اداری یا کارگران آنان در حین انجام کار یا به ‌مناسبت آن وارد شده است. مگر اینکه محرز شود تمام احتیاط هایی کهاوضاع و احوال قضیه ایجاب می‎ کرده است، به عمل آورده یا اینکه اگر‌ احتیاط های مزبور را به عمل می ‎آورد، باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمی‌بود.کارفرما می ‎تواند به واردکننده خسارت در صورتی که مطابق قانون ‌مسئول شناخته شود، مراجعه کند.

برخی نکات کلیدی مرتبط با دعوا:

1__ هرچند برای اخذ بخشی از بیمه‌های ساختمانی، الزام قانونی وجود دارد ولی این دعوا تنها به استناد توافق و تعهدی که سازنده به مالک داده است مطرح می‌شود.

2__ اگر مالک ، بدون حکم دادگاه هزینه بیمه را پرداخت کند، نمی‌تواند بعدا این هزینه‌ها را از سازنده مطالبه کند .

۳__ مالک و سازنده حتماً می‌بایست در زمان عقد قرارداد با بیمه با یک مشاور بیمه مشورت کنند تا شرایط و بندهایی که حداکثر پوشش بیمه‌ای را برای آنها در پی دارد در قرارداد بگنجانند.

مستندات قانونی:

ماده ۲۱۹ قانون مدنی

عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد ،بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است.
مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی، فسخ شود

ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی

کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند مسئول جبران خساراتی می‌باشند که از طرف کارکنان اداری و یا کارگران آنان در حین انجام کار یا به مناسبت آن وارد شده است.
مگر اینکه محرض شود تمام احتیاط‌هایی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می‌کرده به عمل آورده شده است و یا اینکه اگر احتیاط‌های مزبور را به عمل می‌آورند باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمی‌بود، کارفرما می‌تواند به وارد کننده ی خسارت در صورتی که مطابق قانون مسئول شناخته شود مراجعه کند  .

چنانچه در خصوص موضوع ، سوال و یا پرونده ایی داشته باشید ، می توانید در ساعات اداری با وکلای موسسه حقوقی محمدرضا مه دادگر تماس بگیرید.

09121597687

02177724264

02177723696

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *