دعوای ابطال سند مالکیت چگونه است؟

دعوای ابطال سند مالکیت چگونه است؟
بر اساس ماده ۲۴ قانون ثبت پس از انقضای مدت اعتراض دعوی اینکه در زمان جریان ثبت تضییع حقی از کسی شده پذیرفته نخواهد شد و بر اساس ماده ۲۲ همان قانون نیز همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثا به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت حال بااین اوصاف و صراحت مواد ۲۲ و ۲۴ قانون ثبت آیا در ابطال سند مالکیت قابل پذیرش می باشد

www.instagram.com/mehdadgar

عده ای معتقدند که چنانچه ملکی بر خلاف قانون به ثبت رسیده باشد ذینفع ابطال سند مالکیت را از دادگاه بخواهد واین موضوع مغایرتی باماده ۲۲ قانون ثبت ناظر به ملکی است که مطابق قانون در دفتراملاک به ثبت رسیده باشدوچنانچه درجریان ثبت ملک رعایت مقررات قانونی نشده باشد وبااین وصف ملک به ثبت رسیده باشد منصرف ازماده ۲۲ قانون ثبت باشد.

عده ای دیگر معتقدند که برابر مواد ۲۲ و ۲۴ قانون ثبت ابطال سند مالکیت و دعوای مربوط به آن قابل استماع نیست و سند مالکیت قابل ابطال نمی باشد چراکه قانون ثبت تشریفات خاصی را برای ثبت ملک و صدور سند مالکیت قائل شده است و انتظام امور جامعه و حقوق افراد نیز ایجاد می کند که مالکیت متزلزل نشود و در غیر اینصورت با هیچ اطمینانی نمی توان معامله انجام داد

درنتیجه: به نظر می‌رسد که عدل و انصاف اقتضایی را دارد که اگر جریان عملیات ثبتی صحیح صورت نگرفته باشد مثلاً در مواردی که انتشار آگهی نوبتی لازم است آگهی منتشر نشده باشد چون چنین نسبتی مطابق قانون صورت نگرفته و با عدم انتشار آگهی حق اعتراض کسانی که می توانستند بر آن اعتراض کنند جایی شده است مدعی و مدعیان حقوق می تواند در دادگاه اقامه دعوا نمایند تقدیر از آنجایی که رویه قضایی طرح دعوی ابطال سند مالکیت را پذیرفته است بنابراین خواهان ابطال سند مالکیت در صورتی که بتواند ثابت کند که مقررات قانونی در جریان ثبت ملک رعایت نشده است می توانند طرح دعوی کنند
ابطال سند مالکیت باید به موجب دادخواستی مصرف و لزوم مقررات ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی نیز باید رعایت گردد و از نظر مالی بودن یا غیرمالی بودن هم دعوای ابطال سند مالکیت یک دعوای مالی محسوب می گردد

مرجع صالح به رسیدگی دعوای ملک کدام دادگاه است؟
مرجع صالح نیز دادگاه عمومی محل وقوع ملک می باشد

درانتها هرگونه سوالی درخصوص ابطال سند مالکیت دارید میتوانید با وکلای ما درموسسه حقوقی مه دادگر تماس حاصل نمایید

www.instagram.com/mehdadgar

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *