جرم حمل و نگهداری سلاح سرد و گرم قسمت 1

جرم حمل و نگهداری سلاح سرد و گرم و مجازات آن چیست ؟

حمل سلاح توسط قانونگذار کشور ما جرم انگاری شده است و علت جرم انگاری را می توان قدرت آسیب رسانندگی این وسیله و همچنین بروز صدمات و جنایات مختلف دانست.اهمیت حمل سلاح غیرمجاز به قدری بوده است که قانونگذار در سال ۱۳۹۰ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز را در مشتمل بر ۲۱ ماده به تصویب رسانده است و ماده 4 این قانون حمل و نگهداری سلاح سرد و گرم را جرم دانسته و در ماده 6 این قانون بسته به نوع سلاح حبس از 91 روز تا 10 سال حبس را برای حامل و نگهداری کننده سلاح سرد و گرم قرار داده است. البته شایان ذکر است که در تبصره 1 ماده 617 قانون مجازات اسلامی نیز به حمل سلاح سرد و مجازات آن پرداخته شده است.براساس تبصره ماده 617 قانون مجازات اسلامی ،حمل سلاح اعم از قمه،شمشیر،قداره و پنجه بوکس در صورتی که به منظور درگیری و جنایت باشد جرم بوده و مرتکب به شش ماه حبس و همچنین شلاق محکوم می گردد.در واقع می توان از این ماده اینگونه استنباط کرد که صرف حمل سلاح سرد غیرجنگی جرم نبوده و در صورتی که برای ارتکاب جنایت و یا درگیری حمل شود جرم بوده و شایسته مجازات است.

سلاح سرد
مجازات حمل و نگهداری سلاح سرد چیست؟
سلاح سرد شامل وسایل، آلات و ادواتی است که برخلاف اسلحه‌های گرم در اثر استفاده، صدا، شعله و حرارت ایجاد نمی‌کند و اصابت آنها به بدن منجر به ایجاد پارگی، خونریزی، از کار افتادن موقت یا دائم اعضا و در نهایت آسیب جسمی و روحی یا فوت می‌شود. طبق ماده ۴ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات، حمل و نگهداری سلاح گرم و سرد دارای مجازات می باشد.براساس ماده 6 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز:هر کس به طور غیرمجاز سلاح گرم یا سردجنگی یا سلاح شکاری یا قطعات مؤثر یا مهمات آنها را خریداری، نگهداری یا حمل نماید یا با آنها معامله دیگری انجام دهد، به ترتیب زیر به حبس تعزیری محکوم می‌شود:
الف ـ سلاح سرد جنگی، سلاح شکاری یا مهمات آن، به حبس از نود و یک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از ده میلیون تا بیست میلیون ریال
تبصره ـ هرگاه موضوع جرم این ماده بیش از یک قبضه یا قطعات مؤثر از چند قبضه باشد مجازات مرتکب حسب مورد یک درجه تشدید می‌شود.
همچنین براساس قانون مجازات اسلامی و ماده 617 این قانون : هر کس به‌وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر تظاهر یا قدرت‌نمایی کند، یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد یا با کسی گلاویز شود در صورتی که از مصادیق محارب نباشد به حبس از شش ماه تا دو سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد و چنانچه محارب شناخته شود محکوم به حد خواهد شد.
«محاربه» یعنی کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط شود و هرگاه کسی باانگیزه شخصی به‌سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی‌شود.
تبصره 1 ماده 617 بیان داشته است که :حمل سلاح‌های سردی در صورتی که برای درگیری فیزیکی و ضرب و جرح باشد، جرم خواهد بود و مرتکب به حداقل مجازات مقرر در ماده 617 محکوم خواهد شد که همان شش ماه حبس و شلاق خواهد بود.

مجازات حمل و نگهداری سلاح گرم چیست؟
براساس قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب سال 1390 حمل و نگهداری سلاح جرم بوده و در این میان بین سلاح سرد وگرم تفاوتی نیست.براساس ماده 6 این قانون :هرکس بطور غیرمجاز سلاح گرم را حمل یا نگهداری کند بسته به نوع سلاح به حبس تعزیری از 91 روز تا 10 سال محکوم خواهد شد .
متن ماده 6 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز از قرار ذیل است:
هر کس به طور غیرمجاز سلاح گرم یا سردجنگی یا سلاح شکاری یا قطعات مؤثر یا مهمات آنها را خریداری، نگهداری یا حمل نماید یا با آنها معامله دیگری انجام دهد، به ترتیب زیر به حبس تعزیری محکوم می‌شود:
الف ـ سلاح سرد جنگی، سلاح شکاری یا مهمات آن، به حبس از نود و یک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از ده میلیون تا بیست میلیون ریال
ب ـ سلاح گرم سبک غیرخودکار، قطعات مؤثر یا مهمات آن، به حبس از شش‌ماه تا دو سال یا جزای نقدی از بیست میلیون تا هشتاد میلیون ریال
پ ـ سلاح گرم سبک خودکار، قطعات مؤثر یا مهمات آن، به حبس از دو تا پنج سال
ت ـ سلاح گرم نیمه‌سنگین و سنگین، قطعات مؤثر یا مهمات آنها، به حبس از پنج تا ده سال
تبصره ـ هرگاه موضوع جرم این ماده بیش از یک قبضه یا قطعات مؤثر از چند قبضه باشد مجازات مرتکب حسب مورد یک درجه تشدید می‌شود.

حمل سلاح
حمل چه سلاح هایی در قانون ایران جرم تلقی میشود؟
سلاح دارای انواع گوناگونی می باشد که براساس یک تقسیم بندی کلی به سلاح گرم و سلاح سرد تقسیم می شود.براساس آیین‌نامه اجرایی قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز ، سلاح سرد وسایل و ادواتی است که برخلاف اسلحه‌های گرم در اثر استفاده ، صدا ، شعله و حرارت ایجاد نمیکند و اصابت آنها به بدن منجر به ایجاد پارگی ، خونریزی ، از کار افتادن موقت یا دائم اعضاء و در نهایت آسیب جسمی و روحی یا فوت میشود.اما سلاح گرم،سلاحی است که در آن تخریب و کشتار در اثر ایجاد گاز ناشی از سوختن باروت انجام می شود .
براساس ماده2 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز: مقصود از سلاح و مهمات در این قانون انواع سلاح های گرم و سرد جنگی و شکاری اعم از گلوله‌زنی و غیرگلوله‌زنی و مهمات مربوط به آنها است.بنابراین حمل و نگهداری سلاح سرد جنگی و شکاری وهمچنین سلاح گرم براساس این قانون جرم می باشد.همچنین براساس ماده 617 قانون مجازات اسلامی حمل سلاح سرد که شامل:قمه،پنجه بوکس،قداره و شمشیر می باشد در صورتی که برای ارتکاب جنایت و یا درگیری باشد جرم انگاری شده است.بنابراین حمل سلاح گرم و سرد جنگی و شکاری به صورت غیرمجاز مطلقا جرم بوده در خصوص سایر سلاح های سرد که در ماده 617 مشخص شده است حمل آنها در صورتی جرم است که به قصد ارتکاب جنایت و یا درگیری باشد.البته صدر ماده 617 بیان داشته که اگر حمل سلاح جهت قدرت نمایی و یا تهدید و اخاذی باشد نیز ،حامل در صورتی که محارب شناخه نشود به شش ماه تا 2 سال حبس و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
انواع سلاح سرد جنگی از قرار ذیل است:

انواع سرنیزه قابل نصب بر روی اسلحه‌های جنگی و انواع کاردهای سنگری متداول در نیروهای مسلح یا مشابه آنها.
افشانه‌های اشک آور گازی
افشانه‌های گازی تهوع‌آور، خواب‌آور، بیهوش کننده.
شوکرهای الکتریکی در انواع مختلف
انواع مختلف تفنگ و کلت بادی یا گازی شبه سلاح
انواع پرتاب کننده سوزن های آلوده به سموم بیولوژیکی.

سوالات مشابه :

1 . رسیدگی به جرایم مربوط به سلاح و مهمات در صلاحیت کدام مرجع می باشد؟
براساس ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری مرجع صالح به رسیدگی درباره ی جرایم مربوط به اسلحه و مهمات دادگاه کیفری محل وقوع جرم می باشد اما درخصوص قاچاق سلاح و مهمات دادگاه انقلاب صالح به رسیدگی می باشد.
2 . آیا حمل و نگهداری سلاح به صورت قانونی و مجاز ممکن می باشد؟
صدور مجوز فقط برای اسلحه های با توان مشخص و مدت معینی که قانونگذار اعلام می دارد انجام خواهد گرفت، و در ماده ۹ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز آمده است که بعد گذشت مدت زمان مشخصی مجوز سلاح نیاز به تمدید دارد، و در صورتی که تمدید انجام نشود، در حکم سلاح غیر مجاز خواهد بود و می تواند مشمول مجازات نقدی شود.
3 . آیا حمل و نگهداری تفنگ بادی جرم می باشد؟
ملاک تشخیص در این باره نظر کارشناسی وزارت دفاع می باشد.
4 . حامل سلاحی که دارای مجوز است در چه صورتی مجازات می شود؟
دارنده پروانه حمل سلاح شکاری مکلف است پس از انقضاء مدت به تمدید پروانه اقدام نماید و چنانچه ظرف سه ماه پس از پایان مدت به تمدید آن اقدام ننماید، سلاح غیرمجاز تلقی می‌شود و مرتکب به جزای نقدی از ده تا بیست میلیون ریال محکوم می‌گردد.

درانتها هرگونه سوالی درخصوص بحث جرائم درخصوص حمل سلاح واستفاده ازآن دارید میتوانید با وکلای ما در موسسه حقوقی محمدرضا مه دادگر تماس حاصل نمایید.

www.instagram.com/mehdadgar

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *