چک سفید امضا__موسسه حقوقی محمدرضا مه دادگر

چک سفید امضا

چک سفید امضا

چک سفید امضا هرچند از جهت لغوی شامل چکی می شود که صادر کننده آن را امضا کرده است و سایر مندرجات اعم از مبلغ،تاریخ، و … را  بر روی آن درج نکرده است ،اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره و تاریخ نظریه 21/7-15/1/1381
نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین :دادن چکهای سفید امضاء ظهور دارد در تفویض اختیار پر کردن آن به دارنده چک ، بنابراین وقتی کسی چکی را بدون تاریخ و سفید به کسی می دهد عرفا” به معنای آنست که صادر کننده چک اختیار گذاشتن تاریخ را به دارنده داده است که هر وقت مایل به وصول وجه آن بود تاریخ گذاشته و به بانک مراجعه و وجه آن رادریافت نماید مگر اینکه خلاف این امر ثابت شود و لذا گذاشتن تاریخ از ناحیه دارنده جعل و الحاق بشمار نمی آید و جرم نیست.

که در این نظریه اداره حقوقی اصطلاح چک سفید امضا را بر چکی که مبلغ روی آن درج شده ولی تاریخ درج نشده اطلاق کرده است ،اما به نظر می رسد چک سفید امضا که موضوع بند الف ماده 13قانون صدور چک می باشد چکی است که فقط مبلغ روی آن درج نشده باشد زیرا چکی که تاریخ روی آن درج نشده باشد موضوع صدر بند ه ماده 13 می باشد و اگر بند الف نیز شامل آن بشود بین بند الف و ه تداخل ایجاد می شود.

مبادرت به دریافت دسته چک غیر متناسب با اوضاع مالی و اعتباری با توسل به شیوه های متقلبانه 

وقتی صادر کننده چک را بدون درج مبلغ امضا می کند گاهی چک در اختیار دارنده قرار داده و به او وکالت می دهد تا مبلغ را درج کند .گاهی آن را در اختیار دارنده قرار می دهد بدون اینکه وکالت در درج مبلغ را به او بدهد و گاهی اصلا چک را در اختیار کسی قرار نمی دهد و آن را مثلا در گاو صندوق خود نگهداری می کند و دارنده با تحصیل سو مجرمانه (مثل سرقت) آن را بدست می آورد.

چک سفید امضا__موسسه حقوقی محمدرضا مه دادگر
چک سفید امضا__موسسه حقوقی محمدرضا مه دادگر

در فرض اول چناچه پس از درج مبلغ توسط دارنده و ارائه آن به بانک ، چک بلامحل باشد چک قابل تعقیب کیفری نیست زیرا به استناد بند الف ماده 13 قانون صدور چک سفید امضا قابلیت تعقیب کیفری را ندارد اما اگر چک از حساب مسدود صادر شده یا دستور عدم پرداخت آن به بانک داده شود با توجه به مطالب پیش گفته تحقق جرم صدور چک از حساب مسدود و دستور عدم پرداخت بلاجهت چک ممکن است. این چک به شخص طلبکار داده می‌شود و دارنده‌ی چک نیز می‌تواند سایر مندرجات لازم را خود یا وکیل قانونی او تکمیل و به بانک تحویل دهد و در مقابل وجه مورد نظر را دریافت کند. از نظر قانونی دریافت‌کننده‌ی چک سفید امضا این حق را دارد که خودش هر مبلغی را که بخواهد بر روی چک بنویسد. همچنین می‌تواند تاریخ دریافت چک را نیز مشخص کند تا هر زمان که مایل باشد آن را از بانک دریافت کند. چک سفید امضا اولین بار در سال 1372 در قانون صدور چک مصوب سال 1355 ذکر شد. در این قانون برای چک سفید امضا نیز همانند چک تضمینی ، چک وعده‌دار و چک مشروط، مقرراتی وضع شد. بنابراین در صورت تخلف صادرکننده‌ی چک سفید امضا نیز تحت تعقیب قانونی قرار می‌گیرد.اگر چه در چک سفید امضا تاریخ دریافت وجه و مبلغ به عدد و حروف درج نمی‌شود، اما باید در آن امضاء صادرکننده، تاریخ و محل صدور، تعیین ذینفع یا حامل، شماره حساب جاری، نام و نام خانوادگی صادرکننده و بانک محال علیه درج شود. البته در بسیاری از موارد نام و نام خانوادگی صادرکننده‌ی چک سفید امضا ذکر نمی‌شود. بلکه فقط درج شماره حساب جاری او کفایت می‌کند. نوشتن محل صدور نیز ضرورتی ندارد و قانون فرض را بر این می‌گیرد که محل صدور و محل پرداختِ وجه، یکسان است. نام بانک محال علیه نیز زمان صدور دسته‌چک بر روی تمامی اوراق آن چاپ می‌شود که مهر آن در قسمت بالای ورقه‌ی چک قرار دارد. این کار برای جلوگیری از جعل چک انجام می‌شود و وجود چنین مهری در بالای چک سفید امضا ضرورت دارد.

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.ekhtebar.ir%2F%25D8%25B1%25D8%25A7%25DB%258C-%25D9%2588%25D8%25AD%25D8%25AF%25D8%25AA-%25D8%25B1%25D9%2588%25DB%258C%25D9%2587-%25D8%25B4%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25B1%25D9%2587-%25DB%25B8%25DB%25B1%25DB%25B2-%25D9%2587%25DB%258C%25D8%25A3%25D8%25AA-%25D8%25B9%25D9%2585%25D9%2588%25D9%2585%25DB%258C-%25D8%25AF%25DB%258C%25D9%2588%25D8%25A7%2F&psig=AOvVaw2OPSSdMU3zY40emdSZph-t&ust=1715582413324000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CAcQrpoMahcKEwjQyPnVwIeGAxUAAAAAHQAAAAAQBA

مقررات مربوط به چک به طور کلی در قانون تجارت و در مواد 310 تا 317 بیان شده است. اما در این قانون به جنبه‌ی کیفری صدور چک سفید امضا هیچ اشاره‌ای نشده است. در قانون مجازات عمومی 1304 و 1312 به طور مکرر به صدور چک بلامحل و بدون اعتبار پرداخته شده است که هر کس بدون اعتبار چک صادر کند، به جزای نقدی معادل یک بیستم وجه چک محکوم می‌شود. در قوانین مجازات عمومی این سال‌ها نیز چنین مقرر شده است: « اگر کسی از روی سوء نیت چک را بدون اعتبار صادر کند و یا بعد از صادر کردن چک تمامی یا بخشی از اعتبار حساب را تخلیه کند، به نحوی که دارنده‌ی چک قادر به دریافت وجه نباشد، به 6 ماه تا 2 سال حبس محکوم می‌شود. در عین حال باید جزای نقدی را که نباید بیش از دو برابر وجه چک و کمتر از ربع آن باشد، پرداخت کند». این قانون در مورد چک سفید امضا نیز صادق است و حتی اگر صادرکننده‌ی چک بر سر مبلغ با دارنده‌ی چک توافق نکند و او نیز مبلغی بیش از توان مالی صادرکننده‌ی را بر روی چک درج کند، همچنان به مجازات مذکور محکوم می‌شود.
قانون با کسی که چک سفید امضا بلامحل صادر می‌کند به دو نحوه‌ برخورد می‌کند:1- صدور چک سفید امضا بلامحل در حالت عادی و بدون سوء نیت بوده باشد و صادرکننده توان مالی برای پرداخت وجه چک را نداشته باشد.2- صدور چک سفید امضا بلامحل با سوءنیت صادرکننده همراه باشد.براساس ماده‌ی 12 قانون صدور چک سال 1355، صدور چک سفید امضا قابل تعقیب کیفری نیست. همچنین در این ماده بیان شده است که اگر بر روی چک تاریخ صدور ذکر نشود و یا تاریخ واقعی صدور چک بر تاریخ مندرج در متن چک مقدم باشد، نمی‌توان آن را از طریق محاکم کیفری پیگیری کرد. حتی اگر این عمل توسط کال وکیل صورت بگیرد. حتی در ابتدا مجازات حقوقی نیز برای آن در نظر گرفته نشد. در واقع براساس این قانون چک سفید امضا نیز نوعی چک بدون تاریخ و وعده‌دار محسوب می‌شد که قانون، جنبه‌ی کیفری و حقوقی را از آن سلب کرده بود. هر چند این نوع چک به منظور پرداخت بدهی و یا ضمانت صادر می‌شد، اما در بسیاری از مواقع وسیله‌ای برای کلاهبرداری و فرار از مجازات برخی از افراد جاعل می‌شد. به همین دلیل در سال 1372 در قانون صدور چک سفید امضا، تغییراتی انجام شد. در ماده‌ی 5 همین قانون چنین مقرر شده است: «صدور هرگونه چک سفید امضا، تضمینی، تأمین اعتبار، مشروط و وعده‌دار ممنوع است و در صورت عدم‌پرداخت مبلغ هر یک از این چک‌ها، دارنده‌ی چک می‌تواند علیه صادرکننده شکایت کند. در این صورت شکایت او از طریق محاکم حقوقی قابل پیگیری است و صادرکننده‌ی چک سفید امضا نیز به 6 ماه تا 2 سال حبس و یا جزای نقدی پرداخت 100 هزار تا 10 میلیون ریال محکوم می‌شود».شرایط صدور چک سفید امضاقانون برای چک سفید امضا شرایطی را مشخص کرده است که بر مبنای آن برخی از چک‌های سفید امضا تنها در ظاهر اعتبار دارند اما از نظر قانون بی‌ارزش هستند و دارنده‌ی این نوع چک نمی‌تواند از طریق محاکم حقوقی آن‌ها را پیگیری کند. یک چک سفید امضا باید شرایط زیر را داشته باشد:1- تمامی مندرجات لازم در چک سفید امضا از جمله تاریخ صدور باید نوشته شود. در صورتی که چک بدون تاریخ صدور باشد، نمی‌توان آن را چک سفید امضا نامید. بلکه باید آن را در ردیف چک بدون تاریخ برشمرد. در ماده‌ی 12 قانون صدور چک مصوب 1355 نیز مقرر شده است که چک سفید امضا با چک بدون تاریخ متفاوت از هم هستند.2- در چک باید نام ذینفع و یا عبارت «وجه حامل» ذکر شود. هر چند برخی معتقدند که چنین چکی همچنان در ردیف چک سفید امضا قرار می‌گیرد. اما براساس ماده‌ی 312 قانون تجارت، در چک سفید امضا نیز باید شرایط قانونی از جمله ذکر کردن نام ذینفع و یا حداقل عبارت وجه حامل رعایت شود.3- در چک سفید امضا همان چک معمولی همه چیز از جمله نام ذینفع یا وجه حامل ذکر می‌شود و تنها تاریخ دریافت وجه و مبلغ ذکر نمی‌شود. دریافت‌کننده‌ی چک نیز می‌تواند شخصاً برای دریافت وجه چک سفید امضا اقدام کند.
تفاوت چک و سفته اگر چک سفید امضا حاوی نام خانوادگی ذینفع نباشدیکی دیگر از قوانین مهم در مورد چک سفید امضا ذکر کردن نام و نام خانوادگی ذینفع به طور کامل در این نوع چک است. اما ابهامی که در برخی از مواقع پیش می‌آید، ذکر کردن تنها نام خانوادگی ذینفع در چک سفید امضا است. آیا در چنین مواردی باز هم می‌توان گفت چک سفید امضا اعتبار حقوقی دارد یا خیر؟ براساس نظریه‌ی شماره‌ی 1797/7 مورخ 10/4/71 ‌اداره‌ی حقوقی دادگستری، صادرکننده‌ی چک سفید امضا موظف نیست تا نام و نام خانوادگی ذینفع یا دریافت‌کننده‌ی چک را به طور کامل ذکر کند. بلکه این کار بر عهده‌ی بانک است که زمان پرداخت وجه باید مشخصات کامل دارنده‌ی چک را دریافت کند. دارنده‌ی چک نیز موظف است تا اطلاعات مربوط به خود را در پشت چک سفید امضا ذکر کند. به موجب ماده‌ی 5 قانون متحدالشکل ژنو، در صورتی که در چک سفید امضا نام ذینفع ذکر نشود، می‌توان آن را در وجه حامل تلقی کرد. اما باید سایر مندرجات چک که پیش‌تر به آن اشاره کردیم، رعایت شود. مهم‌ترین موضوع در مورد چک، مبلغ است که در این نوع ذکر نمی‌شود. در اغلب مواقع براساس توافقی که بین صادرکننده و گیرنده‌ی چک وجود دارد، مبلغ آن تعیین می‌شود. در مواردی هم ممکن است صادرکننده‌ی چک سفید امضا تنها قادر به امضاء این نوع چک باشد و واجد شرایط برای قید و درج سایر اطلاعات در چک نباشد. در این موارد نیز قانون چک را سفید امضا محسوب می‌کند. در ماده‌ی 13 قانون صدور چک نیز چنین مقرر شده است: « هر چکی که فاقد مبلغ باشد، چک سفید امضا محسوب می‌شود؛ خواه در آن تاریخ صدور و یا نام ذینفع درج شده و یا نشده باشد». در صورتی که دریافت کننده‌ی چنین چکی قادر به دریافت طلب خود نباشد، می‌تواند شخصاً برای دریافت طلب خود به مراجع حقوقی مراجعه کند.وظایف بانک در برابر دارنده‌ی چک سفید امضاوقتی کسی چک سفید امضا را از فرد دیگری دریافت می‌کند، می‌تواند با مشخص کردن مبلغ و تاریخ دریافت وجه به بانک مراجعه کند. در این مورد بانک با بررسی مندرجات چک و شرایط قانونی آن، باید وجه را به دارنده‌ی چک سفید امضا پرداخت کند. بانک هیچ دخالتی در مسائل و قراردادهای بین دارنده و صادرکننده‌ی این نوع چک ندارد. این مؤسسه تنها موظف به پرداخت وجه چک است. البته باید مبلغ مندرج در چک با میزان موجودی حسابِ صادرکننده‌ی چک سازگار باشد. اگر قبل از مراجعه‌ی دارنده‌ی چک سفید امضا به بانک، صادرکننده‌ی چک به بانک دستور مسدود کردن حساب را دهد، کارکنان بانک نیز باید از پرداخت وجه به دارنده‌ی چک سفید امضا خودداری ورزند. هم‌چنین اگر موجودی حساب صادرکننده‌ی این نوع چک کافی نباشد، بانک از پرداخت وجه به دارنده‌ی چک معذور است. 1- دادخواست شکایت به دوایر اجرای ثبت چک یک سند لازم‌الاجراست که دارنده‌ در صورت بلامحل بودن چک، می‌تواند به دوایر اجرای ثبت مراجعه کند. سپس درخواست صدور اجرائیه را بر علیه صادرکننده‌ی چک به این ارگان ارائه دهد. همچنین او می‌تواند اموال منقول و غیرمنقول صادرکننده‌ی چک را برای توقف، به دادگاه معرفی کند.2- ارائه‌ی شکایت تجاری از طریق تقدیم دادخواست در این روش دارنده‌ی چک می‌تواند دادخواست خود را برعلیه صادرکننده‌ی و یا ظهرنویس، به محاکم قضایی اقامه‌ی دعوی تجاری ارائه دهد.
اما در فرض دوم و سوم اگر دارنده پس از درج مبلغ آن را به بانک ارائه دهد جرم سواستفاده از سفید امضا موضوع ماده 673 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) محقق می شود و در صورت بلامحل بدون چک یا صدور از حساب مسدود این جرایم محقق نمی شوند.البته در رابطه با جرم سواستفاده از سفید امضا با جرم خیانت در امانت در فرضی که چک به امانت به دارنده سپرده شده بود و همچنین رابطه این جرم با جعل و استفاده از سند مجعول مباحث کسترده ایی مطرح است.

نکته :

جرم سو استفاده از سفید امضا به قرینه ماده 13 قانون صدور چک فقط ناظر به چکی است که مبلغ روی آن درج نشده باشد.

اگر صادر کننده چک بی سواد باشد و به خاطر همین چک را امضا کند و در اختیار دیگری قرار دهد تا مبلغ آن را بنویسد برخی از حقوق دانان معتقدند صدور چک سفید امضا بر این رفتار منطبق نیست و لذا اگر چک بلامحل باشد قابل تعقیب کیفری است.

چک سفید امضا به چکی گفته می‌شود که صادرکننده در آن امضای خود را درج می‌کند اما از درج مبلغ و تاریخ دریافت وجه خودداری می‌نماید. دارنده‌ی این نوع چک می‌تواند مبلغ وجه و تاریخ دریافت را شخصاً بر روی چک درج نماید. در صورتی که صادرکننده‌ی چک سفید امضا از پرداخت وجه چک سر باز زند، دارنده‌ی چک می‌تواند علیه او به مراجع حقوقی مراجعه نماید.

از جهت اثباتی برای اثبات سفید امضا بودن چک یکی از راه های متداول ارجاع امر به کارشناس رشته خط وامضا و اثر انگشت است.البته باید توجه داشت که نظریه کارشناس در این خصوص یک اماره خواهد بود که قاضی باید در کنار آن تحقیقات دیگری از جمله استماع شهادت شهود ،بررسی مراودات مالی بین طرفین و مانند آن را نیز انجام دهد.

چنانچه در خصوص موضوع سوال و یا پرونده ایی داشته اید می توانید با وکلای موسسه حقوقی محمد رضا مه دادگر در ساعات اداری تماس حاصل فرمایید.

09121597687

02177724264

02177723606

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *