شرایط طرح دعوای جلب ثالث چگونه است؟

شرایط طرح دعوی جلب ثالث چگونه است؟

شروع رسیدگی به دعوای جلب ثالث مستلزم تقدیم دادخواست است.
دعوای جلب ثالث از دعاوی طاری است و باید با دعوای اصلی مرتبط یا دارای یک منشا باشد.
جلب ثالث در مرحله تجدید نظر امکان پذیر است حتی اگر سبب جلب در مرحله بدوی موجود بوده باشد.
استرداد دادخواست یا دعوا و نیز ابطال دادخواست، رد دعوا، عدم استماع دعوا و زوال دعوای اصلی هیچ تاثیری بر دعوای جلب ثالث ندارد.
خواهان جلب شخص ثالث می بایست در خواست جلب ثالث خود را در جلسه اول اظهار نماید.
قرار رد دادخواست جلب شخص ثالث با حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدید نظر است.
فرجه و مهلت قانونی طرح دعوی جلب ثالث:
مطابق با قانون هریك از اصحاب دعوا كه جلب شخص ثالثی را لازم بداند ، می تواند تا پایان جلسه اول دادرسی جهات و دلایل خود را اظهار كرده و ظرف سه روز پس از جلسه با تقدیم دادخواست از دادگاه درخواست جلب او را بنماید ، چه دعوا در مرحله نخستین باشد یاتجدیدنظر، ولی رویه قضائی ارائه جهات و دلایل جهت جلب ثالث در جلسه اول دادرسی نیز پذیرفته می گردد.

مهلت تجدیدنظر از قرار رد دادخواست جلب ثالث:
مهلت تجدید نظر از قرار رد دادخواست جلب ثالث تابع مهلت تجدید نظر از حکم راجع به اصل دعواست یعنی مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ حکم مربوط به دعوای اصلی آغاز می شود.

خوانده های دعوی جلب ثالث:
متقاضی جلب تکلیف دارد علاوه بر اشخاصی که خواهان جلب آنها به دادرسی است، سایر اشخاص را نیز که قبلا در دادرسی شرکت داشته اند، در ردیف خواندگان دعوای جلب ثالث قید نماید.

نکات کاربردی دعوی جلب ثالث:
شخص ثالث که جلب می شود خوانده محسوب می گردد و تمام مقررات مربوط به خوانده در مورد او اجرا می گردد.
برخی از حقوقدانان اعتقاد دارند خواهان جلب ثالث تکلیفی در ذکر جهت جلب ثالث ندارد مگر در موارد پرداخت وجه، رد مال که می بایست جهت را در دادخواست تصریح نماید که این نظر قابل قبول نمی باشد و باید جهت جلب تصریح گردد.
جالب ثالث مکلف است در موقع تقدیم دادخواست تجدید نظر و واخواهی ثالث را جلب کند و تقدیم دادخواست جداگانه ضرورت ندارد.
در صورتی که خواهان در جلسه دادرسی راجع به جلب شخص ثالث اظهاری نکرده باشد، نسبت به دادخواست جلب ثالث وی ولو اینکه در فرجه قانونی تقدیم شده باشد باید قرار عدم استماع دعوا صادر شود.
امکان طرح دعوای جلب ثالث در مرحله فرجام وجود ندارد.
شخصی را که از طریق نماینده خود در دعوا اصلی شرکت دارد، نمی توان به عنوان شخص ثالث به دعوا جلب نمود.
خواهان نمی تواند کسی را که در واقع باید خوانده دعوای اصلی باشد به عنوان شخص ثالث به دادرسی جلب نماید. بلکه باید دادخواست دیگری علیه وی مطرح کرده و تقاضای رسیدگی توام نماید.
مستنبط از قید تا پایان اولین جلسه رسیدگی اولین جلسه ای است که برای رسیدگی به دعوای تمام اصحاب دعوا تشکیل شده است و در این خصوص یعنی برای ورود ثالث، اولین جلسه رسیدگی بعد از حضور وی، اولین جلسه رسیدگی محسوب می گردد.
دعوای جلب ثالث اگر به منظور دعوت برای جوابگویی به دعوای خواهان اصلی اقامه شده باشد، خواهان جلب نمی تواند در خواست تامین خواسته را از اموال مجلوب ثالث نماید ولی اگر دعوای جلب به منظور محکومیت مجلوب در مقابل خواهان جلب اقامه شود، درخواست تامین خواسته ضمن دادخواست جلب ممکن است بعمل آید.
مستندات قانونی
ماده ۱۳۵ قانون آئین دادرسی مدنی :
هریك از اصحاب دعوا كه جلب شخص ثالثی را لازم بداند ، می تواند تا پایان جلسه اول دادرسی جهات و دلایل خود را اظهار كرده و ظرف سه روز پس از جلسه با تقدیم دادخواست از دادگاه درخواست جلب او را بنماید ، چه دعوا در مرحله نخستین باشد یاتجدیدنظر .

ماده ۱۳۶ قانون آئین دادرسی مدنی :
محكوم علیه غیابی درصورتی كه بخواهد درخواست جلب شخص ثالث رابنماید ، باید دادخواست جلب را با دادخواست اعتراض تواما به دفتر دادگاه تسلیم كند ، معترض علیه نیز حق دارد در اولین جلسه رسیدگی به اعتراض ، جهات و دلایل خود را اظهار كرده وظرف سه روز دادخواست جلب شخص ثالث را تقدیم دادگاه نماید .

ماده ۱۳۷ قانون آئین دادرسی مدنی :
دادخواست جلب شخص ثالث و رونوشت مدارك و ضمایم باید به تعداد اصحاب دعوا به علاوه یك نسخه باشد . جریان دادرسی درمورد جلب شخص ثالث ، شرایط دادخواست و نیز موارد رد یا ابطال آن همانند دادخواست اصلی خواهد بود .

ماده ۱۳۸ قانون آئین دادرسی مدنی :
درصورتی كه از موقع تقدیم دادخواست تا جلسه دادرسی ، مدت تعیین شده كافی برای فرستادن دادخواست و ضمائم آن برای اصحاب دعوا نباشد دادگاه وقت جلسه دادرسی راتغییر داده و به اصحاب دعوا ابلاغ می نماید .

ماده ۱۳۹ قانون آئین دادرسی مدنی :
شخص ثالث كه جلب می شود خوانده محسوب و تمام مقررات راجع به خوانده درباره او جاری است . هرگاه دادگاه احراز نماید كه جلب شخص ثالث به منظور تاخیر رسیدگی است می تواند دادخواست جلب را از دادخواست اصلی تفكیك نموده به هریك جداگانه رسیدگی كند .

ماده ۱۴۰ قانون آئین دادرسی مدنی :
قرار رد دادخواست جلب شخص ثالث ، با حكم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر است. درصورتی كه قرار در مرحله تجدیدنظر فسخ شود ، پس از فسخ قرار ، رسیدگی به آن با دعوای اصلی ، در دادگاهی كه به عنوان تجدیدنظر رسیدگی می نماید ، به عمل می آید

درانتها هرگونه سوالی درخصوص طرح دعوای جلب ثالث دارید میتوانید باوکلای ما درموسسه حقوقی محمدرضا مه دادگر تماس حاصل نمایید.

www.instagram.com/mehdadgar

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *